Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, zatímco podíl stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší naopak dlouhodobě klesá. V aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice, oxid dusičitý, benzo(a)pyren a přízemní ozon. Se zaváděním opatření ke zlepšení kvality ovzduší se imisní situace ve městě postupně zlepšuje  - došlo k poklesu koncentrací suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého NO2 (stručné informace, základní trendy za jednotlivé roky).
Podrobné informace o stavu a vývoji ovzduší jsou popsány v ročenkách Praha životní prostředí za jednotlivé roky v kapitole Ovzduší.

Překročení imisních limitů suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého NO2 a benzo(a)pyrenu souvisí se značným dopravním zatížením hlavního města, ale i s vytápěním domácností, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů. Veškeré zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Mapové výstupy jsou k dispozici v elektronické podobě v Atlasu životního prostředí na adrese http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, v tištěné podobě (náhledy) v ročenkách Praha životní prostředí, kde jsou k dispozici také souhrnné informace týkající se emisí a zdrojů znečišťování ovzduší.

Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Aktuální údaje o kvalitě ovzduší na jednotlivých lokalitách v Praze jsou k dispozici na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu v části Ovzduší - Aktuální hodinový přehled a také v rámci Portálu ŽP na stránce Aktuální údaje v rubrice Ovzduší.

Zároveň od roku 1992 probíhá ve dvouletých cyklech modelování kvality ovzduší. Výsledky modelování pro jednotlivé roky a pro jednotlivé znečišťující látky jsou k dispozici v elektronické podobě v Atlasu životního prostředí v části věnované Ovzduší na adrese http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imisni-mapy, v tištěné podobě (náhledy) v ročenkách Praha životní prostředí.

Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP.