(stav k 1. 6. 2016)

OCHRANA OVZDUŠÍ – ZÁKON Č. 201/2012 SB.
PŘENESENÁ PŮSOBNOST

MĚSTSKÉ ČÁSTI PARAGRAF ZÁKONA USTANOVENÍ ZÁKONA
všechny §11 odst. 4 možnost vydat vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b)
1-22 §11 odst. 3 vydávání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
1-22 §22 odst. 1 oprávnění uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
1-22 §22 odst. 4 ukládání podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
1-22 §24 odst. 1 projednávání přestupků podle § 23 odst. 1 písm. a) a přestupků podle § 23 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), kterých se dopustí fyzická osoba jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
1-22 §26 odst. 4 projednávání správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob podle § 25 odst. 1 písm. d), g), j), k), l), n), o) a § 25 odst. 4 písm. a), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou vedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů
1-22 27 odst. 5 dozor nad dodržováním povinností podle § 16 odst. 4 a dozor nad dodržováním povinností podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), d), g), h) a § 17 odst. 5 u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
1-22 §30 odst. 1 aktivní zpřístupňování srozumitelných informací veřejnosti bez zbytečného odkladu