• V rámci identifikace ORP (obecní úřad s rozšířenou pravomocí) na území hl. m. Prahy, které nemají zajištěný přístup do ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a poskytnutí návodu, jak se přihlásit do ISPOP byl svolán webinář dne 24.3.2022 k problematice přihlašování do ISPOP. Byly pozváni zástupci všech městských částí hl. města Prahy. Zároveň Uskutečnilo se uskutečnilo Školení úředníků ORP hlavního města Prahy, práce se záznamy o KTSaP (kontrola technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) v ISPOP dne 19.5. od 10:00 na Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci. Přednášku vedl Ing. Pavel Machálek, vedoucí oddělení emisí a zdrojů, ČHMU (Český hydrometeorologický ústav). Náplní školení bylo:
  • Návod pro registraci OU ORP do ISPOP
  • Základní orientace v ISPOP
  • Vyhledávání dokladů o provedení kontroly technického stavu a provozu v ISPOP.
 • Účelem školení bylo především zajištění přístupu všech ORP do ISPOP, aby bylo možné ze strany úřadu dohlížet na dodržování povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva (o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) provádět jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb.
   
 • Byla dohodnuta spolupráce s městskými částmi spadajícími pod příslušné ORP o doplňování seznamu adres, kde byly zaznamenány stížnosti obtěžování kouřem, a jak byly řešeny. Zatím byla zaznamenána pouze jedna stížnost a upozornění na obtěžování kouřem z ÚMČ Praha-Vinoř.
   
 • Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR) připravilo pokračování tzv. kotlíkových dotací z finančních prostředků EU. Praha vyhlásila výzvu pro žadatele v průběhu května po schválení výzvy Radou hl. m. Prahy. Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Příslušné ORP byly informovány o poskytnutých přidělených dotacích na výměnu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně za předchozí rok za jiný zdroj.  
   
 • V rámci spolupráce odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy (OCP MHMP) s jednotlivými úřady městských částí P1-22 byly tyto úřady požádány o zveřejnění některých důležitých informací týkajících se plnění opatření dle „Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část-podpůrná opatření“ (viz Příloha 4)
   
 • Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) byl požádán o doplnění a zveřejnění vrstvy "oblast s překročením imisního limitu" pro jednodušší orientaci při povolování nových a změn stávajících zdrojů znečišťování ovzduší v rámci Geoportálu hl. m. Prahy v části „Atlas životního prostředí - Ovzduší/Pětileté průměry“ (odkaz https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=imisni_mapy).​
   
 • V rámci spolupráce MHMP s jednotlivými ÚMČ se uskutečnily osobní pracovní návštěvy pověřeného pracovníka MHMP v lokalitách PZKO Praha CZ 01, kde je třeba realizovat opatření, a vypracovat „Časový plán plnění PZKO“ (viz Příloha 3). Byla nabídnuta pomoc při zpracování časového plánu, způsob realizace opatření týkajících se KTSaP, dotačních programů pro výměny kotlů a způsobu „reportingu plnění opatření dle časového plánu“ pro OCP MHMP (odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy). Zároveň byly zaslány odkazy na důležité informace týkající se aktuálního stavu ovzduší v Praze, vyhlášky co se nesmí spalovat a další informace týkající ochrany ovzduší v závislosti na topné sezoně. Také byly předány propagační příručky vydané MŽP „Jak správně topit a ušetřit“. 
 • V roce 2022 byla již splněna některá závazná opatření (viz Příloha 1) a podpůrná opaření (viz Příloha 2) dle „Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), I. část (odkaz https://portalzp.praha.eu/file/3392058/Akcni_plan_PZKO_2020_1_cast_FINAL.PDF)  a II. část (odkaz https://portalzp.praha.eu/file/3478202/Akcni_plan_k_PZKO__2.cast__Podpurna_opatreni___Verze2_sloucen.pdf).  
  Některá opatření byla plněna v souladu s Plánem udržitelné mobility P+ (viz Příloha 5) a Klimatickým plánem hl. m. Prahy do roku 2030 (viz Příloha 6).
   
 • Pro komunikaci s veřejností a provozovateli stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu od 10 do 300 kW byla zřízena infolinka pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva +420 236 00 4974 koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy pro dotazy provozovatelů ohledně provozu a výměny spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva. Infolinka bude v provozu každý týden v pondělí, středa a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin a zároveň byla zřízena e-mailová adresa tohoto koordinačního kontaktního místa Magistrátu hl. města Prahy tomas.kral@praha.eu.