Stav: schválený dokument (viz usnesení Rady HMP č. 1461 ze dne 12.9. 2006).
Dokument byl v návrhové podobě zpracován na základě ustanovení §6 odst. 5 a §7 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a příloh č. 2 a 3 k tomuto zákonu a v návaznosti na dokument Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hlavním městě Praze.
Zadavatel: hlavní město Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP (dříve Odbor životního prostředí).
Zpracovatel: ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Program je zaměřen na řešení stávající i výhledové situace kvality ovzduší, kdy jsou překračovány nejvýše přípustné hodnoty koncentrací některých znečišťujících látek. V programu je rozpracována celá řada konkrétních nápravných opatření, kterými je možno pozitivně ovlivnit kvalitativní parametry ovzduší. Program je výchozím dokumentem pro výkon veřejné správy na úrovni celého města i jednotlivých částí nejen v oblasti ochrany ovzduší, ale také při územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn, při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, rozvojových koncepcí a programů. Cílem programu je splnění povinností vyplývajících z platné legislativy ochrany ovzduší, zejména splnění imisních limitů a emisních stropů k roku 2010.

Dokumenty k dispozici:


Kontaktní osoby (útvar, organizace) pro podrobnější informace:

Navazující aktivity:

K 27. únoru 2007 byla ustavena komise Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší. Pod dohledem této komise byly zpracovány, připomínkovány a kladně projednány prováděcí projekty k jednotlivým v programu stanoveným opatřením. Návazně budou tyto prováděcí projekty projednány ve Výboru životního prostředí Zastupitelstva HMP.
V průběhu roku 2009 byla v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, připravena aktualizace uvedeného programu. Tato aktualizace prošla připomínkovým řízením, byla projednána orgány města a následně byla opět vydána formou nařízení Rady HMP.

Aktualizace popisu: k prosinci 2010.