Stav: schválený dokument (viz usnesení Rady HMP č. 1854 ze dne 16.11. 2010).

Rámec zpracování: V souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byla připravena aktualizace programu schváleného v roce 2006. Tato aktualizace byla po projednání orgány města opět vydána formou nařízení Rady HMP. Aktualizovaný program je hlavním a zásadním koncepčním dokumentem pro postup města v úsilí o další zlepšování parametrů kvality ovzduší v Praze pro období let 2010 – 2012.
Zadavatel: hl. m. Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP.
Zpracovatel: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
Popis, průběh zpracování:
Aktualizovaná verze programu vychází a navazuje na původní program, který byl přijat Radou HMP v září 2006. Příprava dokumentu byla zahájena a ukončena v průběhu roku 2009. Zpracovaný dokument byl následně projednán v Komisi Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, která jej doporučila ke schválení. Následně bylo zahájeno připomínkové řízení. V průběhu roku 2010 proběhlo vypořádání připomínek a návazně byl program schválen.
Aktualizovaný program obsahuje 4 základní prioritní skupiny, v rámci nichž jsou stanovena jednotlivá opatření (celkem 33 podrobně zpracovaných opatření). Oproti programu z roku 2006 bylo zařazeno 6 nových opatření, mezi nimi např. zavedení mýtného systému a vymezení nízkoemisních zón, zároveň byla aktualizována a částečně restrukturována opatření dosavadní.
Navazující aktivity: Počátkem roku 2012 byla zřízena Odborná pracovní skupina pro přípravu zřízení nízkoemisních zón, ve které jsou zastoupeny všechny důležité subjekty, které se mají podílet na realizaci tohoto opatření.
Pozn. k 11/2013: Dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší zpracovávat Ministerstvo životního prostředí a vydávat formou opatření obecné povahy. V roce 2013 probíhá v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci jsou zpracovávány aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR.

Dokumenty k dispozici:

  • elektronická verze na webových stránkách HMP (usnesení Rady HMP č 1854 ze dne 16.11.2010 + příloha č.1: Nařízení hl.m. Prahy č. 16/2010, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha),
  • v tištěné podobě v rámci Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy (Nařízení hl.m. Prahy č. 16/2010, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010 - 2012, datum účinnosti: 1.1.2011).


Kontakt, informace
: Odbor životního prostředí MHMP, oddělení ochrany ovzduší; webové stránky hl.m. Prahy k životnímu prostředí ENVIS, rubrika Ovzduší, část Koncepční dokumenty.
Aktualizace popisu k: 3/2012, doplnění k 11/2013.