Stav:

Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ Aglomerace Praha – CZ01 byl dne 27.1.2021 vyhlášen ve věstníku MŽP (Věstník MŽP – ročník XXXI – leden 2021 – částka 1 č.j. MZP/2021/130/65) a nahradil tak předcházející dokument Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha – CZ01 ze dne 26. května 2016, který tímto dnem pozbyl platnosti.

Rámec zpracování

Dle ustanovení zákona o ochraně ovzduší se Program zlepšování kvality ovzduší zpracovává v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 tohoto zákona, přičemž musí obsahovat taková opatření, která povedou k dosažení splnění imisních limitů co nejdříve (viz § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ovzduší). Příloha č. 5 zákona o ochraně ovzduší stanovuje obsahové náležitostí programu zlepšování kvality ovzduší.
Aktualizovanému programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha – CZ01 pro období 2020+ (dále jen „Program 2020+“) předcházel program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha – CZ01 ze dne 26. května 2016, č. j.: 34224/ENV/16 vydaný formou opatření obecné povahy.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Zpracovatel:

Dokument zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s hlavním městem Prahou (zastoupeným odborem ochrany prostředí MHMP) v období 2019 až 2020.

Popis dokumentu, průběh zpracování:

Program zlepšování kvality ovzduší je strategický dokument, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s hlavním městem Prahou na základě ustanovení § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Předcházející program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha – CZ01 ze dne 26. května 2016, č. j.: 34224/ENV/16 byl vydaný formou opatření obecné povahy. Toto opatření obecné povahy z roku 2016 bylo pro obsahové nedostatky rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2018, č. j.: 10 A 173/2016, částečně zrušeno (konkrétně výroky I., III., IV.). Na základě tohoto rozsudku byl program doplněn a soudem vytýkané nedostatky byly odstraněny.  

S ohledem na výše zmíněný částečně zrušující rozsudek a změnu zákona o ochraně ovzduší (z roku 2018) stanovující nová práva a povinnosti k přípravě a provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší bylo nezbytné provést kompletní aktualizaci všech částí programu zlepšování kvality ovzduší z roku 2016, tj. jak analytickou, tak návrhovou část, kterou bylo dle rozsudku Městského soudu v Praze třeba zejména doplnit o kvantifikaci přínosů jednotlivých opatření a podrobnější časový plán jejich provádění.

Program 2020+ je členěn do tří na sebe navazujících částí:

  • Kapitola A - Základní informace o aglomeraci Praha
  • Kapitola B - Analýza situace v ovzduší
  • Kapitola C - Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší

Kapitola C obsahuje východiska vyplývající z předchozích kapitol a seznam opatření k dosažení imisních limitů, stanovení jejich efektivity a rámcový časový plán jejich provádění.

Program 2020+ stanovuje pro aglomeraci CZ01 k realizaci následující klíčová opatření

1. Dokončení Pražského okruhu (PO)

Cílem opatření je odvedení tranzitní dopravy (individuální i nákladní) z obydlených oblastí a z centra města za účelem snížení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší. Toto opatření bylo identifikováno jako klíčové již v rámci PZKO 2016 pod kódem AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu s termínem plnění k 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že nedošlo k realizaci tohoto opatření, je třeba, aby gesto opatření, tedy Ministerstvo dopravy (resp. Ředitelství silnic a dálnic), postupovalo při realizaci páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu tak, aby byly maximálně zkráceny lhůty pro dokončení Pražského okruhu. Nejzazším termínem pro dokončení celého Pražského okruhu je dle usnesení vlády č. 978 ze dne 2. prosince 2015 rok 2030. Veškeré kroky je proto potřeba plánovat s cílem dosažení tohoto termínu.

2. Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší

Cílem opatření je zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacích zdrojů dodržovali požadavky zákona o ochraně ovzduší, zejména co se týče povinné instalace akumulační nádrže, pravidelných technických kontrol spalovaného paliva a instalace a provozu kotlů v souladu s pokyny výrobce a dodavatele a s přílohou č. 11 zákona o ochraně ovzduší a rovněž požadavky obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.

3. Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva

Cílem opatření je zvýšit povědomí provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů, především na pevná paliva, o podílu těchto zdrojů na celkové úrovni znečištění ovzduší a faktorech, které ke zvýšenému znečišťování přispívají. Zároveň je cílem provozovatele motivovat používání pouze kvalitních paliv k vytápění v souladu s pokyny výrobce.

K navrhovaným opatření bylo provedeno podrobné hodnocení účinnosti na kvalitu ovzduší. Pro aglomeraci Praha lze hodnocení shrnout tak, že opatření naplánovaná do roku 2023 budou pravděpodobně dostatečná pro dosažení denního imisního limitu částic PM10, budou pravděpodobně dostatečná pro dosažení ročního imisního limitu NO2 s výjimkou lokalit Praha 2-Legerova (hot spot) a Praha 5-Smíchov a budou pravděpodobně dostatečná pro dosažení ročního imisního limitu benzo[a]pyrenu, s výjimkou okrajových částí především na západě aglomerace Praha.

K výše uvedeným opatřením mají obce a kraje dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší za povinnost vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO 2020+ ve Věstníku MŽP podrobný časový plán jejich provádění a ten následně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

PZKO 2020+ obsahuje kromě uvedených klíčových opatření také odkaz na podpůrná opatření představující dobrou praxi při řízení kvality ovzduší na všech úrovních státní správy a v rámci územní samosprávy s cílem vytvářet podmínky pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále klesalo. Na podpůrná opatření se nevztahuje povinnost zpracovat podrobný časový plán provádění opatření dle § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. V případě aglomerace Praha se s ohledem na charakter znečištění bude jednat především o zavedení opatření k omezení emisí ze silniční dopravy (zejména opatření směřující ke změně modal splitu směrem od individuální silniční dopravy k hromadné dopravě, např. podporou rozvoje a zvýšení komfortu veřejné dopravy) a dále o opatření vedoucí k minimalizaci imisních dopadů při umisťování nových zdrojů na území města.

Posouzení vlivů aktualizace koncepce na životní prostředí

Dne 13. listopadu 2020 byl PZKO CZ03 2020 ministerstvem jakožto předkladatelem předložen k posouzení vlivů aktualizace koncepce na životní prostředí Ministerstvu životního prostředí (odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence), jakožto příslušnému úřadu dle § 21 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o posuzování vlivů“), v rámci oznámení koncepce dle § 10c zákona o posuzování vlivů za účelem provedení zjišťovacího řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů.

Dne 23. prosince 2020 byl příslušným úřadem vydán odůvodněný závěr zjišťovacího řízení, v rámci kterého příslušný úřad identifikoval, že PZKO CZ03 2020 nebude mít významný vliv na životní prostředí a není předmětem dalšího posuzování dle zákona o posuzování vlivů (závěr zjišťovacího řízení je dostupný na: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP277K?lang=cs)

Navazující aktivity:

Pracovní skupina, která byla v červnu 2021 Radou hlavního města Prahy jmenována za účelem implementace PZKO 2020 + Aglomerace Praha CZ01, zejména ve smyslu zpracování podrobného časového plánu (Akční plán PZKO 2020 +) a následného seznamu podpůrných opatření, průběžně monitoruje plnění jednotlivých dílčích opatření a aktivně podporuje jejich realizaci.
Akční plán PZKO 2020+, Aglomerace Praha CZ 01, byl připraven v průběhu roku 2021 a návazně byl schválen Radou hl. m. Prahy (viz usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 7.2.2022, dokument ke stažení /PDF formát/). Dne 19.9.2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření (usnesení RHMP č. 2529  ze dne 19.9.2022) - dokument ke stažení (PDF formát).

Dokument k dispozici:

Kontakt, informace:

Datum poslední aktualizace popisu: 2/2022