Tento projekt je určen především pro bytové domy se stanovištěm separovaného odpadu v domovním vybavení. Pro účely tohoto pilotu byly na sběr gastroodpadů zvoleny speciální hnědé nádoby s oranžovým víkem o objemu 120 l. Do těchto nádob domácnosti odkládají kuchyňské zbytky jak rostlinného, tak živočišného původu. Jedná se zejména o bioodpad z kuchyní našich domácností, jako jsou kosti, maso, zbytky nedojedených pokrmů, prošlé potraviny, nebo i zbytky ovoce a zeleniny z přípravy pokrmů.

Vysbíraný materiál bude odvážen na bioplynovou stanici, tzv. BPS, kde bude na vstupu vážen, monitorován a drcen. Pro BPS jsou právě vhodné odpady s vyšším obsahem vody, potraviny, které již prošly nějakým procesem zpracování jako uvařená jídla, prošlé potraviny, cukrovinky apod. Dále odpady živočišného původu jako tuky, odpady ze zpracování mléka, masa, prošlé nápoje apod. Tyto odpady s vyšším množstvím vody nejsou vhodné pro přímé spalování ve spalovnách (resp. ZEVO), protože snižují výhřevnost odpadů. I proto je důležité bioodpady ze SKO vytřídit a zpracovat jiným způsobem.

Veškeré náklady na zajištění celého projektu hradí Magistrát hl. m. Prahy, jako iniciátor a objednatel pilotního projektu, tzn., že všem zapojeným občanům je sběrná nádoba, její svoz, zajišťování nadstandardní služby zanášky/vynášky poskytováno bezúplatně. Náklady spojené s uložením bioodpadů sebraných v průběhu realizace projektu na zpracovatelské zařízení hradí Pražské služby, a.s. jako realizátor projektu. Projekt je rovněž podporován ÚMČ Praha 5, 6 a 7 které se taktéž podílí na koordinaci projektu.

Další podrobnosti o Projektu naleznete na: https://gastro.praha.eu/