V roce 2018 občané hl. m. Prahy, prostřednictvím stacionárních červených kontejnerů a 19 sběrných dvorů, odevzdali k recyklaci 2 118 065 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel hl. m. Prahy recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Hl. m. Praha obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody obyvatelé Prahy díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství snižují produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s hl. m. Prahou spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení již několik let.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané hl. m. Prahy v loňském roce vytřídili 2 118 065 kilogramů starého elektra. Tím, že ho následně předali k recyklaci, uspořili 34 548 MWh elektřiny, 2 078 412 litrů ropy, 145 687 m3 vody a 1 072 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 6 957 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 30 077 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz/.Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL - ke stažení (formát PDF, velikost 707 kB).


Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.