Znění nové vyhlášky o odpadech bylo schváleno zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 1/19 ze dne 24. 11. 2022.
Hlavním důvodem pro přijetí nové právní úpravy pro oblast nakládání s komunálním odpadem na území města, byla změna odpadové legislativy, kdy od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Spolu se zohledněním nového zákona, byly v nové odpadové vyhlášce promítnuty i aktuální prvky a nástroje, které podporují postupný rozvoj zavedeného obecního systému nakládání s komunálním odpadem na území města.    

Nová vyhláška o odpadech v plném rozsahu nahradí dosavadní právní úpravu obsaženou v obecně závazné vyhlášce č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy. Zároveň je do nové vyhlášky o odpadech zahrnuta také úprava komunitního kompostování, resp. předcházení vzniku odpadu obecně, která byla dosud řešena samostatným právním předpisem (obecně závazná vyhláška č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy).

V základních rysech navazuje nová vyhláška o odpadech na dosavadní právní úpravu a cílem města zůstává zajistit vysokou míru materiálového či alespoň energetického využití komunálního odpadu, jehož vzniku nejde předejít. Obecní systém je dlouhodobě nastaven tak, aby obyvatelé hlavního města Prahy mohli bez nadměrného úsilí odevzdat veškerý odpad vznikající jim při nepodnikatelské činnosti v jejich domácnostech. Stejně jako dosud je v rámci obecního systému zachována i možnost odevzdání stavebního a demoličního odpadu. Do nové vyhlášky o odpadech se promítá i postupně zaváděný projekt nádobového sběru jedlých olejů a tuků nebo svážení biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu z jednotlivých nemovitostí, kdy vlastní poskytnutí samostatných sběrných nádob na bioodpad a jejich svoz městem je vlastníkům nemovitostí k dispozici bezplatně. V rámci systému sběrných dvorů podchycuje nová vyhláška o odpadech legislativně i vznik re-use pointů, na nichž mohou obyvatelé hlavního města Prahy odevzdávat znovupoužitelné movité věci, jako např. nábytek, sportovní potřeby, vybavení domácnosti, knihy či dětské hračky. Cílem města je také umožnit v kooperaci se subjekty zajišťujícími pro výrobce zpětný odběr výrobků s ukončenou životností odevzdávat na sběrných dvorech kromě odpadních elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů, zdarma také odpadní pneumatiky.

Kromě komunálního odpadu pocházejícího od nepodnikajících fyzických osob umožňuje nová vyhláška o odpadech odkládání odpadů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, a to na základě písemné smlouvy uzavřené s městem. Od nového roku tak bude umožněno těmto osobám zapojit se do využívání obecního systému města pro biologický odpad rostlinného původu, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (gastroodpad), papír, plasty, sklo, kovové obaly, nápojové kartony a směsný komunální odpad.


Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 20/2022 Sb. hl. m. Prahy, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech) - (formát PDF , 227 kB)