Každá lékárna je povinna od občanů (fyzických osob) v rámci svého provozu bezplatně odebrat nepoužitelná léčiva, kterých se chce občan zbavit. V rámci lepší kontroly toků nepoužitelných léčiv hl. m. Praha již mnoho let organizuje, pro lékárny bezplatně, jejich pravidelný svoz a následné odstranění.

Lékárny na území hl. m. Prahy mohou tuto službu využít prostřednictvím on-line formuláře.
Svoz nepoužitelných léčiv a zajištění shromažďovacích nádob na předmětné odpady (tedy odpady katalogového čísla 200132 a 200131) zajišťuje od 1. 1. 2023 společnost Pražské služby, a.s., na základě smlouvy na dobu neurčitou, uzavřenou s městem. Společnost Pražské služby, a.s., sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČO: 60194120 je tak společností určenou dle odst. 2, § 89 zákona č. 378/2007 Sb, o léčivech.

Pokud lékárna výše uvedenou možnost nevyužije a zajistí si odvoz nepoužitelných léčiv od občanů u jiné společnosti, veškeré náklady na odvoz a odstranění těchto léčiv si hradí lékárna sama.
V systému organizovaném městem je k začátku roku 2023 registrováno celkem 325 lékáren. Minimální četnost svozu každé lékárny je 1 x 8 týdnů, nejvyšší frekvence je momentálně dvakrát do týdne.

Upozorňujeme, že do sběrné nádoby se smí odkládat pouze a výhradně nepoužitelná léčiva pocházející od občanů.

Odpady, jejichž původcem je lékárna (např. prošlá expirace neprodaných léčiv), má lékárna povinnost shromažďovat odděleně od léčiv odevzdaných v lékárně občany. Tyto odpady vznikající při činnosti lékárny má lékárna povinnost odstraňovat na své náklady předáním oprávněné osobě na základě samostatně uzavřené smlouvy. Jakožto původce těchto odpadů musí poté provozovatel lékárny postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech (tzn. například při překročení ohlašovacích limitů, tedy v případě, že souhrnné množství odpadů provozovatele lékárny za území celé ČR překročí ohlašovací limity, vzniká provozovateli povinnost podání hlášení o odpadech v souladu s odst. 3, § 95 zákona o odpadech).