Každá lékárna je povinna od občanů (fyzických osob) v rámci svého provozu bezplatně odebrat nepoužitelná léčiva, kterých se chce občan zbavit. V rámci lepší kontroly toků nepoužitelných léčiv hl. m. Praha již mnoho let organizuje, pro lékárny bezplatně, jejich pravidelný svoz a následné odstranění.
Lékárny na území hl. m. Prahy mohou tuto službu využít zapojením se do systému města. Využijí tak ke svozu nepoužitelných léčiv, odevzdaných lékárně občany, svozovou společnost, s níž má město uzavřenou smlouvu na tuto službu. Původcem tohoto odpadu se v případě zapojení stává město a plní tak za lékárnu ohlašovací povinnost o odpadech za tento konkrétní odpad v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Uvedená služba je pro provozovatele lékáren městem poskytována zcela zdarma.

Pokud lékárna výše uvedenou možnost nevyužije a zajistí si odvoz nepoužitelných léčiv od občanů u jiné společnosti, veškeré náklady na odvoz a odstranění těchto léčiv hradí lékárna sama, v souladu s § 89 odst. 2) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Navíc musí lékárna plnit ohlašovací povinnost, kterou by v případě zapojení do systému organizovaného městem zajišťovalo město (viz výše).

V současné době je pravidelný svoz a sběr nepoužitelných léčiv pocházejících od občanů zajištěn na základě smlouvy mezi hl. m. Prahou a AQUATEST a.s., se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČO 44794843.
K 31. 7. 2020 je v městském systému svozu nepoužitelných léčiv zapojeno cca 330 lékáren na celém území hl. m. Prahy. Hl. m. Praha uvedenou službu provádí v zájmu zjednodušení systému sběru a svozu nepoužitelných léčiv a v zájmu snížení administrativní náročnosti pro provozovatele lékáren.

Zapojení se do městského systému svozu nepoužitelných léčiv je možné jednoduše přes on-line formulář, vyplněním identifikačních údajů provozovatele a lékárny, která bude následně obratem zařazena do harmonogramu pravidelného svozu. Minimální četnost svozu každé lékárny je 1 x 8 týdnů, při potřebě častějšího odvozu lze s poskytovatelem služby domluvit svoz častější. Po připojení požadované přílohy formulář odešlete ikonkou „odeslat‘“ v levém spodním rohu. Lékárna bude následně vybavena sběrnou nádobou a informována o termínech svozu léčiv.

Upozorňujeme, že do sběrné nádoby se smí odkládat pouze a výhradně nepoužitelná léčiva pocházející od občanů.

Nepoužitelná léčiva a další odpady, jejichž původcem je lékárna, má lékárna povinnost shromažďovat odděleně od léčiv odevzdaných v lékárně občany. Tyto odpady vznikající při činnostech a během provozu lékárny má lékárna povinnost odstraňovat na své náklady předáním oprávněné osobě na základě samostatně uzavřené smlouvy. Jakožto původce těchto odpadů musí poté provozovatel lékárny postupovat v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (tzn. například při překročení ohlašovacích limitů, tedy v případě, že souhrnné množství odpadů provozovatele lékárny za území celé ČR překročí ohlašovací limity, vzniká provozovateli povinnost podání Hlášení o odpadech v souladu s odst. 2 § 39 zákona o odpadech).