Od 1. 1. 2021 nastává všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, povinnost informovat společnosti, kterým škola předává papír, plasty a kovy získané v rámci tzv. školního sběru, že původcem těchto odpadů již není škola, ale hl. m. Praha. Zároveň je nutné, aby tyto odpady byly zařazeny pod katalogová čísla 200101 v případě papíru, 200139 v případě plastů a 200140 v případě kovů. Tyto povinnosti školám ukládá nový zákon o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

Identifikační údaje nového původce, které je potřeba firmám předat jsou:

  • Název: Hlavní město Praha
  • IČO: 00064581
  • IČP (identifikační číslo provozovny): 2SKOLY
  • Adresa provozovny: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, ZÚJ: 500054, PSČ: 110 00

Upozorňujeme, že na město přechází pouze povinnost zasílání Ročního hlášení o předmětných odpadech. Veškeré další povinnosti původce odpadů, stanovené zákonem o odpadech, včetně vedení průběžné evidence o předmětných odpadech, zůstávají školám. Informaci o hmotnosti odpadů dle jednotlivých katalogových čísel, které škola převzala od žáků a studentů v rámci školního sběru a dále informaci o zařízeních, kterým byly odpady předány, zasílá škola na Magistrát hl. m. Prahy do 15. ledna následujícího roku (poprvé tedy do 15. ledna 2022). Závěrem ještě zdůrazňujeme, že povinnost informovat příslušné firmy, přebírající předmětné odpady o uvedených změnách nastává již v lednu 2021.

V roce 2022 bude zasílání dle předchozího odstavce zajištěno prostřednictvím on-line formuláře. Odkaz na tento formulář bude v od ledna 2022 dostupný na stránce http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/index.html .

Pro úplnost uvádíme odkaz na metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, v jehož závěru na str. 3 jsou uvedeny některé z výše uvedených informací: https://www.mzp.cz/cz/fungovani_obecniho_systemu .


Metodické sdělení "Fungování obecního systému odpadového hospodářství" - ke stažení (formát PDF, velikost 234 kB).