Cirkulární ekonomika představuje nový přístup k zacházení se surovinami, materiály a výrobky. Oproti lineárnímu přístupu, kdy se suroviny vytěží, použijí a vyhodí, se snaží cirkulární ekonomika o konstantní opětovné využívání a navracení surovin zpět do cyklu tak, aby nedocházelo k jejich zbytečné redukci a zároveň k nadprodukci odpadu.     

Samotná strategie je rozdělena do 4 základních oblastí – stavebnictví, voda, odpady a zemědělství a potravinová produkce. Jedná se o klíčové oblasti s nejvyšším potenciálem k úspoře energií a surovin. Jako účinný nástroj sloužící k naplňování Strategie bylo určeno odpovědné zadávání veřejných zakázek, komunikační strategie směrem k občanům Prahy, podpora podnikání a inovací a v neposlední řadě cílené řízení a implementace strategie. Samotná strategie se sestává ze 73 opatření a 34 konkrétních projektů.

Nejvíce materiálu a primárních surovin spotřebovává sektor stavebnictví, který generuje přes 70 % odpadu v metropoli. Odpovědným zadáváním veřejných zakázek, kde budou stanoveny požadavky na demoliční postupy či využití recyklovaných materiálů může město množství odpadu výrazně snižovat.

Z hlediska odpadu z domácností je největší výzvou oddělení a separace biologicky rozložitelných odpadů a jejich využití jako certifikovaný kompost nebo digestát. 

Ke snížení množství objemného odpadu může napomoci intenzivnější využívání sítě re – use služeb, tedy služeb upřednostňujících opětovné využití předmětů a výrobků. Důraz je zároveň kladen na možnost oprav a upcycling předmětů. Typickými zástupci re-use sektoru mohou být opravárny, swapy, re-use pointy či komunitní akce typu „železná neděle“. 

Zcela novými tématy cirkulární ekonomiky jsou potravinová politika a předcházení vzniku potravinového odpadu města. V rámci příkladů dobré praxe se Praha inspirovala od dalších evropských měst jako jsou Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň či Glasgow.

Strategii připravil Pražský inovační institut v úzké spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí, společnostmi Pražské služby, Pražskou vodohospodářskou společností, ČVUT, UCEEB, FSV ČVUT, Crea – Tura, nizozemskou konzultační společností Circle Economy a řadou dalších expertů.


Strategie je ke stažení na stránce: https://klima.praha.eu/cs/cirkularni-ekonomika.html