Oddělení odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP zajišťuje v této oblasti především koordinaci systému sběru komunálních odpadů v Praze, tj. nakládání se směsným, tříděným, nebezpečným, velkoobjemovým a bioodpadem, testuje novinky formou pilotních projektů, připravuje Plán odpadového hospodářství, aplikuje principy cirkulární ekonomiky a klimatické politiky, zajišťuje návrh příslušné legislativy apod.

 

Agendu v oblasti komunálních odpadů řeší:

 • Ing. Radim Polák - vedoucí oddělení odpadů
   
 • Hana Fiedlerová - referentka odpadového hospodářství
  (informace, reklamace svozu, zapojení živnostníků do systému města, zajištění rozvoje sběru jedlých a potravinářských olejů)
 • Ing. Anna Tesková - specialistka odpadového hospodářství
  (rozvoj systému provozu sběrných dvorů HMP)
 • Ing. Zuzana Zadražilová - specialistka odpadového hospodářství
  (tříděný odpad, podzemní kontejnery, rozvoj a aplikace smart řešení v odpadovém hospodářství)
 • Miloš Cihelka - informatik
  (informační technologie, velkoobjemové kontejnery na objemný odpad)
 • Ing. Markéta Kuběnová - specialistka odpadového hospodářství
  (zpětný odběr, rozpočet a náklady komplexního systému nakládání s komunálními odpady)
 • Ing. Jana Ondrová - specialistka odpadového hospodářství
  (nebezpečný odpad, lékárny, komplexní koordinace a vedení evidence komunálních odpadů v Praze)
 • Ing. Anna Vojtěchová - specialistka odpadového hospodářství
  (komunální bioodpady, kompostárny HMP a BPS)
 • Ing. Pavla Antonínová - specialistka odpadového hospodářství
  (předcházení vzniku a opětovné využití odpadů a aplikace principů cirkulární ekonomiky)
 • Mgr. Dagmar Janečková - referentka odpadového hospodářství
  (tříděný odpad, Plány odpadového hospodářství)
 • Ing. Petra Strouhalová - specialistka odpadového hospodářství
  (gastroodpady, velkoobjemové kontejnery na bioodpad, kompostárny HMP)
 • Mgr. Alexandra Talpasová - koordinátorka cirkulární ekonomiky
  (cirkulární ekonomika, klimatická politika)