Navazujícími plány na krajský plán POH hl. m. Prahy jsou Plány původců odpadu, přičemž tyto plány musí být zpracovány těmi původci, jejichž roční produkce je více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Zpracovat POH původce odpadů mají  původci odpadu povinnost do 1 roku od vyhlášení závazné části POH hl. m. Prahy obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy (den vyhlášení: 31. 3. 2016).   

1) POH původce odpadů (firmy)

Povinnost zpracovat POH původce odpadu má původce (organizace) i v případě, kdy množství odpadu převyšující hodnoty stanovené zákonem dosáhne příslušný subjekt při součtu produkce odpadů v několika provozovnách, které nemají právní subjektivitu tzn., že všechny provozovny vystupují pod jedním IČ a z pohledu živnostenského zákona je na ně hleděno jako na jeden podnikatelský subjekt (celek). 

2) POH původce odpadů (obce) – POH hl.m.Prahy jako původce odpadů

Nový POH Hl. m. Prahy jako původce odpadů (nahrazující původní POH hl. m. Prahy jako původce odpadů schválený v prosinci 2012) byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 28. 2. 2017 (viz usnesení Rady HMP č. 418 ze dne 28. 2. 2017).

POH obce se skládá z části analytické, závazné a směrné. Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství obce. Závazná část obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s POH kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce. Směrná část obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady, a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POH obce zpracován.

Závazná část POH obce je závazným podkladem pro její činnosti v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace obce.

POH obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. POH hl. m. Prahy je zpracován na období 2017-2026.


Pro další informace ohledně POH Hl.m. Prahy se obracejte na Mgr. Dagmar Janečkovou dagmar.janeckova@praha.eu , tel. 236 00 4101.