Nový krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016 - 2025 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č.  690 ze dne 29. března 2016 a návazně Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém zasedání dne 31. března 2016 usnesením č. 15/2 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje jeho závazná část s účinností od 15. 4. 2016.

Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů; minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí; udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské „recyklační společnosti“;  maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Je plně v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.

Krajský POH vychází z POH ČR a je členěn na 3 části: analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje. Závazná část obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů krajského POH. Směrná část obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů krajského POH; kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl krajský POH zpracován; kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů; záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady.

Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.
Pozm.: Dle § 44 zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, obec zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje (den vyhlášení 31.3.2016 - Vyhláška č.6/2016 Sb. hl. m. Prahy) nebo její změny.

POH pro hlavní město Prahu zpracovávala na základě výběrového řízení společnost ISES, s.r.o.


Kompletní znění dokumentů: