První část programu byla z přednášky zaměřené na identifikaci, předpověď a vyhodnocení dopadů změny klimatu v Praze.

Projekt URBI PRAGENSI (řešitelé MFF UK, ČHMU, Ústav informatiky AV ČR) byl zaměřen na urbanizaci předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu) a přináší možnost upřesnění předpovědi počasí, teplotního komfortu a kvality ovzduší v zastavěném prostředí města. Modelováním realistického městského mikroklimatu a potenciálních adaptačních opatření se zabývají pracovníci Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Výsledky projektu umožňují zvýšit přesnost stanovení zranitelnosti obyvatel města na změnu klimatu v konkrétním městském prostředí a následně vyhodnocovat účinnost variant navržených adaptačních opatření.

Projekt TEL4RAIN (řešitel ČVUT) je zaměřený na vyhodnocení srážkového pole s vysokým rozlišením využitím telekomunikačních mikrovlnných spojů, jako vstup do modelů srážkovo-odtokových vztahů na povodích v Praze 12 a dalších.

Sociologický průzkum komunitní péče o vegetaci ve veřejném prostoru přináší první výsledky dotazníkové akce na území významných pražských sídlišť. Průběžné výsledky se budou dále doplňovat (řešitelé METCENAS, AMBIS)


V dalším okruhu pracovníci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) informují o předběžných výsledcích projektu TAČR Adaptační výzvy měst: podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti. Projekt LIFE TreeCheck (řešitel CzechGlobe) je zaměřen na společenské a ekonomické aspekty přírodně založených adaptací na změnu klimatu a podporu adaptačních procesů a jejich komunikaci ve 4 středoevropských městech, včetně Prahy.


Třetí okruh byl zaměřen na hospodaření se srážkovou vodou na povodích v Praze a okolí.

Výzkumný ústav VUMOP a Fakulta životního prostředí ČZU spolupracují na projektu RainPRAGUE, se zaměřením na nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy.

Výzkumný ústav vodohospodářský přednesl výsledky projektu Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v zájmovém území oblasti vnější Prahy. Prstenec vnější Prahy zahrnuje povodí Drahanského, Vinořského, Kopaninského, Motolského. Dalejského a Lipanského potoka. Důraz je kladen na část prstence na území HMP, území za hranicemi hl. m. Prahy je posuzováno jen z hlediska dopadů na území HMP.

Na vodní nádrž Hostivař byl zaměřen projekt Praha pól růstu (řešitel Fakulta životního prostředí ČZU) Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích.  Výsledky projektu porovnávají dopady několika variant opatření na kvalitu vody v nádrži.

Projekt Čistá voda - zdravé město (řešitel VUV TGM) mapuje cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti a umožňuje analýzu jejich výskytu.

Projekt Rekreační potenciál vody v Praze: stav a výhledy (řešitel VUV TGM) mapuje, inventarizuje a graficky vyhodnocuje možnosti rekreace Pražanů, jako součástí opatření na adaptaci a zmírňování dopadů klimatické změny.  


Přednášky o vybraných projektech prezentovaných na workshopu ve formátu pdf: