V průběhu května 2019 byl na odbory životního prostředí všech 57 městských částí rozeslán dotazník, týkající se aktuální potřeby řešení adaptačních opatření na změnu klimatu. Otázky směřovaly jednak k povědomí o probíhající adaptační strategii hlavního města, ale hlavně k vyjádření konkrétních potřeb jednotlivých MČ ohledně projektů, které vidí jako potřebné realizovat, mají je již v plánu, nebo by je v plánu měly, kdyby jim bylo přislíbeno spolufinancování projektů z rozpočtu hlavního města prostřednictvím plánovaného dotačního titulu na adaptační projekty.  Tento dotační titul tvoří jeden z pilířů připravovaného Implementačního plánu k Adaptační strategii hl. m. Prahy na roky 2020 – 2024.

Odezva ze strany městských částí

Městské části se nejvíce věnují revitalizaci ploch, přípravě a péči o rekreační plochy, výsadbě stromů, přípravě odpovědnějšího hospodaření se srážkovou vodou, a dále populární výstavbě pítek a mlžítek.

Požadavky městských částí směřovaly zejména k obnově obecních studní, budování lesoparků, revitalizace vnitrobloků, výsadbě zeleně a alejí, podpoře zelených střech, akumulace a retence srážkové vody, energetickým úsporám, zatravnění tramvajových tratí a zlepšení podmínek hospodaření se zelenými plochami.

Větší finanční podporu od hl. m. Prahy by uvítala většina dotazovaných městských částí, ale byl zde projeven zájem i o větší informovanost včetně vzniku přehledového manuálu (katalogu) možných adaptačních řešení pro lepší inspiraci. Nejvíce peněz by mělo být určeno na projekty, které se zabývají opatřeními pro městskou krajinu (urbanizované území), a to zejména revitalizace zelených ploch, výsadbu stromů, a systémy lepšího nakládání a zachytávání srážkové vody, nyní rychle mizící v kanálech.  

Městské části projevily, což považujeme za velmi pozitivní, i zájem se více zapojit do přípravy nového Implementačního plánu na roky 2020 – 2024 formou účasti na jednání i pracovních skupinách. Dle názoru OCP MHMP by intenzivnější oboustranná komunikace ve věci adaptačních opatření byla velmi prospěšná; s tímto záměrem OCP MHMP nyní připravuje spuštění nové webové platformy pro zajištění větší informovanosti o připravovaných projektech, ale i pro vzájemnou komunikaci a připravuje systém spolupráce pomocí workshopů a vzájemných jednání.

Královská obora Stromovka, foto: Lubomír Stiburek - czfoto

Kállovská obora Stromovka (foto: Lubomír Stiburek - czfoto)