Stav (k 8/2018):

dokument schválený Radou hl. m. Prahy dne 18. 7. 2017 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18.7.2017).

Rámec zpracování:

Hl. m. Praha se rozhodnutím Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 stala členem mezinárodní iniciativy Mayors Adapt, čímž přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018.

Zadavatel:

Hl. m. Praha.

Zpracovatel:

Odbor ochrany prostředí MHMP  ve spolupráci s IPR Praha. Přípravu dílčích dokumentů zajišťovaly externí subjekty (Czech Globe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR) a další odborníci.

Popis, průběh zpracování:

Základním účelem strategie je snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti. Vizí strategie je zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se šedými (technickými) a měkkými opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města.

V prosinci roku 2016 byl zveřejněn návrh Strategie k připomínkování ze strany městských částí hl. m. Prahy a odborné veřejnosti a návazně proběhla v první polovině roku 2017 jeho finalizace.

Přijatá Adaptační strategie hl. m. Prahy je zaměřena na problematiku snižování negativních dopadů probíhající klimatické změny na území hl. m. Prahy pomocí přírodě blízkých opatření s využitím přirozených vlastností vegetace, zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů, přispívajících k prevenci uvedených negativních jevů.

Specifickými cíli adaptace jsou: snižování negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova (opatření, zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability, budování zelených střech a zelených fasád), snižování dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha (opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody), snižování energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov (využití technických prvků, solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov a jiná technologická opatření), zlepšení připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení, opatření edukativního rázu.

Návazné aktivity:

Na schválenou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navázala příprava Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na rok 2018-2019, ve kterém jsou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracována, včetně rozdělení kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce. Návrhová část  byla předložena v roce 2018 Řídícímu výboru přípravy Implementačního plánu  a následně Radě hl. m. Prahy ke schválení (dokument byl schválen Radou HMP dne 26. 6. 2018, více informací o dokumentu a jeho přípravě).

Dokumenty k dispozici:

  • v elektronické podobě ke stažení na těchto webových stránkách hl. m. Prahy (Portál ŽP) v rubrice Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu)
    Dokument ke stažení (PDF formát, 12,8 Mbyte, verze v grafické úpravě z 8/2020)

Kontakt, informace:

  • Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení ochrany ovzduší;
  • webové stránky hl.m. Prahy k životnímu prostředí - Portál životního prostředí, rubrika Ochrana klimatu