Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze byla zpracována Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Praze v roce 2021. Na její tvorbě se podíleli výzkumní pracovníci z Laboratoře udržitelné výstavby a Laboratoře participativního plánování.

Cílem metodiky je poskytnout ředitelům škol, zřizovatelům, provozovatelům, uživatelům ale také architektům a projektantům inspiraci, jak využít investiční příležitost spojenou s renovací školských staveb jednak k aplikaci opatření ke snížení vlivu staveb na změnu klimatu a zároveň ke zvýšení komplexní kvality budovy z hlediska architektonického, provozního i technického. Budovy se významným způsobem podílejí na klimatické změně. V zemích EU se 40 % veškeré vyrobené energie spotřebovává právě v budovách, provozem budov se tak zvyšuje potřeba energie, a tedy i množství skleníkových plynů.

Na území hl. m. Prahy se nachází okolo 1000 budov škol a dalších vzdělávacích zařízení, což dává obrovský potenciál jednak k vlastnímu zmírnění negativního dopadu provozu těchto budov na životní prostředí a jednak, v případě školských staveb, obrovský potenciál k edukaci a osvětě v této oblasti jak mezi žáky, učiteli a zaměstnanci, tak i u širší veřejnosti.

Cílem metodiky je tedy systematizovat možná technická opatření a uvést je do celkového kontextu komplexní kvality budov. Zároveň je cílem nastínit časovou posloupnost jednotlivých kroků v rámci přípravy, projektování a realizace stavebního projektu a zdůraznit klíčové milníky v procesu tvorby zadání a v rozhodovacím procesu. Současně je snahou, zejména v procesu přípravy projektu a tvorby zadání, ukázat význam participativního plánování a ukázat možné formy zapojení cílových skupin.

Vlastní technická opaření z pohledu adaptace budov na změnu klimatu však musí být vždy posuzována a aplikována v kontextu celkové kvality budovy včetně té architektonické a provozní, kvality vnitřního prostředí, energetických úspor a ekonomické udržitelnosti projektu.

V současnosti existuje řada metodik zabývající se kvalitou budov i vystavěného prostředí. Při tvorbě dokumentu Metodika adaptace školských staveb na území hl. m. Prahy bylo snahou uvést požadavky jednotlivých metodik do vzájemného souladu a zároveň implementovat kritéria z nich tak, aby je bylo možno v případě zájmu používat pro případná hodnocení. Pro tvorbu dokumentu byly uvažovány zejména metodiky SBToolCZ EDU, Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu a Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí.

Dokument ukazuje také řadu příkladů, které mají být pro čtenáře inspirací, jak koncepčně k adaptacím školských staveb přistupovat. I kdyby tento dokument inspiroval, byť jen k jedinému komplexně pojatému projektu, pak splnil svůj účel. Přejme si však, aby takových projektů bylo co nejvíce.


Distribuce, aktualizace apod.:

Publikace je v současné době k disp. v elektronické podobě, v české i angl. mutaci (1. vydání v roce 2021 - elektronická verze v PDF formátu).

Publikaci vydal Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP). Zpracovatelem jsou pracovníci UCEEB ČVUT.


  • PDF verze infomateriálu ke stažení
    • česká verze (cca 6 Mbyte), angl. mutace (cca 6 Mbyte, v přípravě)