Analytickou část Implementačního plánu vypracoval Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Analytické podklady zahrnují (dokumenty ve formátu PDF).

 

V rámci podrobnějšího doplnění analytických podkladů byly zpřesněny a doplněny prostorové analýzy zranitelnosti vůči hrozbám spojeným s teplotními extrémy a městským tepelným ostrovem (UHI) a nedostatečným zasakováním srážkové vody. Jedná se zejména o podrobnější prostorové měřítko hodnocení s rozlišením 10 x 10 metrů. Na základě podrobnějšího hodnocení zranitelnosti se stanovují priority pro volbu adaptačních opatření a pilotních projektů do návrhu Implementačního plánu. Vybraná opatření budou dále vyhodnocena z hlediska ekonomických přínosů a benefitů ekosystémových služeb.

S využitím termodynamického modelu MUKLIMO_3 bylo modelováno prostorové rozložení teploty vzduchu v hl.m. Praze během horkých dní roku 2017 s rozlišením 100 x 100 metrů. S využitím výstupů simulace horkých dní byla dále zpracována analýza expozice zranitelné populace hl.m. Prahy (děti a senioři) vůči vlnám horka (viz příloha).

V  části Specifická adaptační opatření a jejich vyhodnocení byla zpracována analýza přínosů a nákladů (Cost-Benefit Analysis, CBA), která je ekonomickým nástrojem pro zhodnocení společenské přijatelnosti jednotlivých typů investic, respektive investic do jednotlivých typů opatření. Rovněž byl navržen soubor indikátorů pro monitoring naplňování Strategie adaptace hl.m. Prahy na klimatickou změnu. Indikátory budou ve spolupráci se zástupci města dále rozpracovány pro konkrétní adaptační cíle a opatření.