Poměrně krátké časové období bylo zvoleno vzhledem k potřebě doplnit znalostní databázi o území informacemi o procesech probíhající klimatické změny a možnostech snižování jejich negativních dopadů (zpřesnění a doplnění prostorové analýzy zranitelnosti jednotlivých městských částí vůči teplotním extrémům, efektu městského tepelného ostrova a nedostatečnému zasakování srážkové vody, expozice zranitelné populace hl. m. Prahy vůči vlnám horka aj.). V  části Specifická adaptační opatření a jejich vyhodnocení byla zpracována analýza nákladů a přínosů, která je ekonomickým nástrojem pro zhodnocení společenské přijatelnosti jednotlivých typů investic, a navržen soubor indikátorů pro monitoring naplňování adaptační strategie. Konkrétní navržená adaptační opatření Implementačního plánu 2018 – 19 byla rozčleněna na tyto oblasti:

  1. Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech

  2. Vypracování metodiky a postupů

  3. Návrh pilotních projektů

Po doplnění znalostní databáze a po vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření bude navazovat příprava dalšího implementačního plánu pro delší časové období (2020 – 2024), který bude zpracován odborem  OCP MHMP začátkem roku 2020.