Aktuální informace:

22. srpna 2008 bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008. Připomínky došlé ve stanoveném termínu byly zpracovány a jsou součástí finální podoby akčního plánu.


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC) je základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem všech zdrojů, zejména z dopravy. Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Směrnice byla zavedena do české legislativy v novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln  pro posouzení míry rušení spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů.

Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.
Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

Zpracovatelem strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha byla na základě výběrového řízení vypsaného zadavatelem Ministerstvem zdravotnictví ČR určena Akustika Praha s.r.o., která v září loňského roku předala zpracovaný materiál zadavateli.

Strategické hlukové mapy jsou východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti. Podle potřeby se revidují nejdéle v pětiletém cyklu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ukládá členským zemím, aby zajistily informovanost široké veřejnosti o obsahu akčních plánů a zároveň umožnily občanům jejich aktivní účast na tvorbě a revizích formou připomínek, které mohou být zapracovány. Veřejnost hojně využila tuto možnost vyjádřit se k navrhovaným opatřením uvedeným ve zveřejněném dokumentu a své názory i připomínky zasílala nejen písemně, ale především elektronickou cestou. Spektrum připomínkujících zahrnovalo jednotlivce z jednotlivých pražských částí, dále občanská sdružení a v neposlední řadě reakce přicházely od zastupitelů jednotlivých městských částí

Praha zahájila přípravu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 na počátku roku 2008 po předání zpracovaných materiálů v rámci Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha Ministerstvem zdravotnictví ČR. Finalizace akčního plánu probíhala v závěru měsíce srpna po zpracování všech připomínek, které došly ve stanoveném termínu pro připomínkové řízení, a zpracovaný materiál byl společností Akustika Praha s.r.o. předán zadavateli včetně přílohy obsahující komentář k došlým připomínkám.

návrh Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
(verze z 5.9. 2008 určená k projednání v Radě HMP, soubory ve formátu PDF)