Zavedeným ukazatelem pro hodnocení imisí hluku v životním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T. Jedná se o energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku A za definovanou časovou jednotku a vyjadřuje se v decibelech [dB].

Právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí je v České republice daná zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým bylo zrušeno předchozí nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost nepřekračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsahové a termínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě stanovení limitů hluku v prostředí:

a) pracuje s pojmem „stará hluková zátěž" a stanoví pro ni zvláštní korekci pro hygienický limit (+ 20 dB); starou hlukovou zátěží se rozumí hluk, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách.

Zákon č. 258/2000 Sb. dále:

b) ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení limitu provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota LAeq vyšší;

c) zmocňuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu, pokud ho nelze z vážných důvodů dodržet. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru.

Limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době (viz následující tabulka).

Tab. Limity hluku ve venkovním prostoru přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostor, část A.

Druh chráněného prostoru Korekce (dB)
1) 2) 3) 4)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní –5 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních
dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

Vysvětlivky k tabulce:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích
a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků
a opravy vozů.

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy
na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a drah uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Hygienické limity hluku z dopravy, LAeq,T pro den (6-22 hod.)/noc (22-6 hod.) pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor:

  • silnice III. třídy a místní komunikace III. třídy: 55 dB/45 dB
  • dálnice a silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy v území: 60 dB/50 dB
  • stará hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích: 70 dB/60 dB

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku.

Transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě České republiky z:
a) novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
V novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění jsou pak v souvislosti se strategickým hlukovým mapováním uloženy v § 81 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj a krajům.

b) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

c) vyhlášky č. 561/2006 Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení aglomerací.