Směrnice byla zavedena do české legislativy novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln pro posouzení míry rušení spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů. Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

Zpracovatelem strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha 2007 byla na základě výběrového řízení vypsaného zadavatelem Ministerstvem zdravotnictví ČR určena Akustika Praha s.r.o., která v září 2007 předala zpracovaný materiál zadavateli.

Aktualizovaná strategická hluková mapa pro aglomeraci Praha (na základě podkladů z roku 2012) byka na MHMP předána na konci roku 2015.

Hlavní součásti aktualizované Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha:

(bude doplněno)

Hlavní součásti strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha 2007:

Pozn.: Strategické hlukové mapy jsou východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti. Podle potřeby se revidují nejdéle v pětiletém cyklu.