Upozornění, naše tipy

  • Praha dokončila 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku - Rada HMP projednala dne 2. prosince 2019 materiál ke splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu pořídit AP snižování hluku pro územní aglomeraci Praha.  více informací

Hluk z pozemní dopravy

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je silniční doprava nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyvatel v porovnání s jinými zdroji hluku.

Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány. V roce 2010 došlo k mírnému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009. Rok 2011 pak znamenal meziroční snížení intenzity automobilové dopravy o 1,2 %. V roce 2012 intenzita automobilové dopravy klesla oproti předcházejícímu roku o dalších 0,6 %. Intenzita dopravy i stav povrchu vozovek významně přispívá ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel. Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní době hodnot téměř 80 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mostem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj.

Pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hluku mění místo od místa, se využívají hlukové mapy zpracovávané modelovými výpočty. Hlavní město Praha hlukové mapy zpracovává pravidelně nejvýše po pěti letech již od roku 1976 (více o hlukovém mapování v Praze). Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy proběhla z údajů z roku 2010, následná aktualizace by měla proběhnout v roce 2017.
Základní informace ke zpracování dřívějších hlukových map lze nalézt v ročenkách o životním prostředí v Praze, výstupy pak v původním Atlasu životního prostředí Prahy (http://www.premis.cz/atlaszp/isapi.dll?root=hluk v části Hluk) a na vydaných CD/DVD Praha - životní prostředí. Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém Atlasu ŽP na adrese http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa.

Mapa intenzity auutomobilové dopravy na vybrané komunikační síti, 2012Mapa intenzity auutomobilové dopravy na vybrané komunikační síti, 2012

 

 

Plošná hluková mapa automobilové dopravy na vybrané síti komunikací hl. m. Prahy v denní době (z údajů roku 2010)

aaa

  • Vytvořeno 31. března 2014
  • Aktualizováno