K realizaci včetně stavebního povolení byla připravena jednostranná pohltivá stěna o výšce 6 m a celkové délce 440 m (Akční plán PHC 212), která je pokračováním clony na mostě přes Záběhlickou ulici (PHC 203) až k nájezdu ze Spořilovské ulice. Protihluková clona byla navržena především k ochraně ulic Na Lávce, Podle Náhonu, Zárybničná a Krajánkova. V dané lokalitě dle akustického posudku nejsou reálná žádná účinnější protihluková opatření.

Dále je připravena realizace protihlukové clony na ulici Průmyslová v lokalitě Za Horou (Akční plán PHC 201). Na mostě přes železniční trať Praha - Kolín a Čelákovickou ulici je navržena oboustranná clona o výšce 3 m a délce 466 m, resp. 532 m.

Součástí doporučení Akčního plánu bylo prověření účinnosti a možnosti navýšení nebo rekonstrukce stávajících protihlukových clon na Štěrboholské spojce. Postupně se pokračuje na přípravě realizace podle již připravené dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony v oblasti Dolních Počernic.

Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně realizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb.
Usnesením RHMP č. 14 ze dne 10. 1. 2012 bylo schváleno čerpání finanční rezervy Souhrnného rozpočtu souboru staveb Městského okruhu Blanka na protihluková opatření Holešovičky ve výši 86 mil. Kč s návrhem provést realizaci nejdříve na objektech, jejichž hlukové zatížení přesahuje hygienické limity s korekcí na starou hlukovou zátěž, a následně na ostatních objektech zasažených nadlimitním hlukem.

V lednu 2012 byla jako podklad pro aplikaci individuálních protihlukových opatření v rámci odstraňování staré hlukové zátěže zpracována aktualizace studie Šíření hluku ze silničního provozu pro ulici V Holešovičkách, která vymezuje rozsah území a objektů zasažených hlukem z pozemní komunikace nad hygienické limity a navrhuje patřičná protihluková opatření na ochranu chráněných vnitřních prostor.
Realizace protihlukových opatření je rozdělena na 2 etapy. První etapa obsahuje objekty v bezprostřední blízkosti komunikace V Holešovičkách v obou směrech, druhá etapa se týká objektů v bočních ulicích.
Pro 1. etapu, která obsahuje 30 objektů, je dosud rozpracována realizační dokumentace pro 23 objektů. Ve 2. etapě bude řešeno protihlukové opatření u 172 objektů.
Předmětem není řešení výměny oken výkladů obchodů a provozoven, pevných zasklení (luxfery apod.) ani sklepních a střešních oken, která prokazatelně neslouží k osvětlení obytných prostor.
Dalším problematickým místem je oblast Spořilova. Cílovým opatřením v této lokalitě je výstavba a zprovoznění JV části Pražského okruhu. Podle Usnesení ZHMP č. 15/2 ze dne 29. 3. 2012 byl projednáván návrh uzavření průjezdu Prahou pro tranzitní TND, který nebyl Ministerstvem dopravy ČR akceptován a byla doporučena dílčí opatření s finanční podporou ministerstva až do doby zprovoznění stavby 511 Pražského okruhu.
Po zpracování Akčního plánu odstraňování staré hlukové zátěže pro aglomeraci Praha 2008 byly na základě podnětů veřejnosti prověřeny možnosti doplnění či prodloužení navrhované PHS. V roce 2012 v rámci přidělených finančních prostředků odbor městského investora zahájil přípravu realizace protihlukové clony u Spořilovské (PHC 209) zadáním studie možnosti zakrytování této komunikace. Dokumentace obsahuje 5 kombinovaných variant celého zakrytí Spořilovské ulice, včetně vybudování nové tramvajové trati na Jižní město. V roce 2012 pokračovalo další prověřování jednotlivých variant. Jedná se však o velmi nákladné opatření v řádech desítek miliard Kč. Do té doby jsou realizována dílčí opatření, která nemohou znamenat zásadní zlepšení situace, ale jejich spolupůsobením je dopad hlukové situace zmírňován.
Dosud byla na komunikaci Spořilovská v celém úseku snížena rychlost na 50 km/h pro všechna vozidla a k vynucení respektování tohoto omezení bylo v obou směrech instalováno úsekové měření rychlosti. Ke zlepšení hlukové situace v nočních hodinách byla povolena jízda nákladních automobilů na Jižní spojce a Barrandovském mostě v době od 22 do 6 hodin. Zároveň byla na Jižní spojce v oblasti Starého Spořilova snížena v nočních hodinách nejvyšší povolená rychlost nákladních vozidel na 60 km/h. Výsadbou stromů byla doplněna vegetace podél komunikace Spořilovská s cílem omezit emise prašných částic.

Opatření Technické správy komunikací

Technickým opatřením, které má nemalý vliv na hlukovou situaci v jednotlivých lokalitách, je výměna dlážděných povrchů za tišší asfaltové. Ne ve všech lokalitách je však takové opatření realizovatelné z důvodu, že je třeba respektovat stanoviska památkářů vzhledem k existenci Pražské památkové rezervace.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK hl. m. Prahy) v průběhu roku 2012 uskutečnila v rámci Akcí na odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na komunikaci 5. května, Malešická, V Kuťanech, Michelská, Jižní spojka - rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května. TSK při rekonstrukci ulice 5. května použila speciální asfaltovou směs s nízkou hlučností, která je přímo určena pro rekonstrukce komunikací, jež protínají obytnou zástavbu. Na komunikacích Jičínská a Na Větrníku došlo k výměně dlažby za tišší živičný povrch.
Další zásadní opravy vozovek byly realizovány na komunikaci Střížkovská, Na Popelce, Husitská-Koněvova, Pod Kotlářkou, Poděbradská, Na Nivách a Brumovická. Opravy povrchů proběhly na komunikacích Jeremenkova, Jeremiášova, Horňátecká, Generála Šišky a K Barrandovu.

Akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti koordinovat realizaci se správci sítí DP hl. m. Prahy, a.s. V předchozích letech proběhla výměna krytu vozovky na komunikacích Anglická, Francouzská, Myslíkova, Budějovická, Terronská, 5. května, dále v 1. etapách na komunikacích Moskevská a Jičínská. V různém stupni rozpracovanosti jsou připraveny záměry k výměně krytu komunikací Malešická, Milady Horákové, Bubenská, Kodaňská, Svatovítská, Zenklova, Badeniho, Branická, Pod Bruskou, Rokycanova, Revoluční, Jugoslávská, Korunovační, U Výstaviště, Bělehradská a Komunardů.
Realizované rekonstrukce a opravy vozovek byly v řadě míst doplněny měřením hluku k ověření efektivnosti a k objektivizaci přínosu provedeného opatření. Ke zmírnění hlukové zátěže docházelo i prováděním stavebních úprav zařazených do kategorie běžná údržba komunikací.
Kromě uvedených aktivit a opatření byla ve snaze zlepšit hlukovou situaci realizována a využívána řada organizačních opatření, mezi která patří snížení rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel, výstavba telematických systémů a činnosti v rámci BESIP (zpomalovací prahy, informační tabule s proměnlivou informací o rychlosti). V rámci plnění opatření souvisejících s odstraňováním staré hlukové zátěže Technická správa komunikací postupně zadává měření a zpracování akustických studií určených jako podklad pro výběr vhodných protihlukových opatření technického charakteru.

Opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. věnuje problematice snižování hlukové zátěže trvale velkou pozornost nejen v oblasti zlepšování technického stavu tramvajových tratí, ale dlouhodobě ve spolupráci s Dopravní fakultou University Pardubice pracuje i na systémovém řešení z pohledu konstrukčního uspořádání kolejového svršku a podvozků vozidel v rámci „programu kolo-kolejnice". Nový jízdní obrys kol tramvají umožňuje lepší vedení
kol v obloucích, snižuje opotřebení kol i kolejnic a zlepšuje hlukové parametry kontaktu. Systémovou změnou, která vede k poklesu hlukové zátěže je využití kolejového svršku železničního typu místo žlábkové kolejnice v místech, kde je to možné.
Neméně důležitým aspektem, který ovlivňuje hlučnost tramvajových tratí, je dodržování předepsané geometrické polohy koleje (dále jen „GPK") a poškození hlav kolejnic vznikající provozem. K odstranění vlnkovitosti je dlouhodobě aplikováno pravidelné přebroušení, zásadní zlepšení parametrů GPK lze docílit jen rekonstrukcí tramvajové trati.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. v roce 2012 provedl rekonstrukce tramvajových tratí (dále jen „RTT") v ulicích Chodovská, Dělnická, Dukelských hrdinů, Flora, Jičínská, Kubánské náměstí, Moskevská, Průběžná, Vinohradská a Zenklova.
V rámci RTT a obratiště na Kubánském náměstí byla trať osazena pevným kolejnicovým mazníkem, který přispívá ke snížení emisí hluku. Kladný vliv na hlučnost má kromě pevných mazníků i zaváděné přimazávání kol, které k 31. 3. 2012 bylo instalováno na 59 vozech řady 14T a současně probíhá zkušebně i na 5 vozech jiného typu.
Podle harmonogramu odstraňování staré hlukové zátěže měla být v roce 2012 provedena RTT Lidická. Vzhledem ke špatnému technickému stavu trati byla tato RTT realizována již v roce 2007. Kromě oprav zahrnutých do RTT byla uskutečněna v dalších lokalitách výměna opotřebovaných kolejí a částí kolejových konstrukcí celkem v délce 17 619 m.
Ve všech lokalitách, kde byla provedena rekonstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před rekonstrukcí a po ní patrný pozitivní efekt, došlo k významnému poklesu hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení.
V uplynulých letech Dopravní podnik hl. m. Prahy s úspěchem prováděl efektivní broušení kolejnic tramvajových tratí, které se v nemalé míře podílí na zlepšení hlukové situace v místě, přednostně na tratích v hustě osídlených oblastech. Reprofilace hlav kolejnic přebroušením byla v roce 2012 realizována na tramvajových tratích ve 22 ulicích Prahy (Gen. Šišky, Modřanská, Podolské nábřeží, TT Hlubočepy-Barrandov, Plzeňská, Makovského, Starostrašnická, Průběžná, U Plynárny, Švehlova, Korunní, Černokostelecká, Bolzanova, Jaromírova, Na Moráni, Českomoravská, Sokolovská, Zenklova, Střelničná, Poděbradská, Bělohorská, Keplerova) v celkové délce 30 840 m.
I nadále byla s cílem pozitivně přispět ke zlepšení hlukové situace v některých lokalitách, hlavně v husté městské zástavbě, zachována pravidla pro tzv. „noční hlukovou zónu" pro provoz tramvajových tratí. V noční době je zde omezena rychlost na 40 km/h. Toto opatření se týká cca 140 km tratí na území hlavního města.

Individuální protihluková opatření

Přes všechna prováděná organizační a technická opatření se v některých lokalitách nedaří hlukovou situaci dostatečně zlepšit. Na základě podrobných akustických studií vyplývá vzhledem k nemožnosti splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb nutnost zaměřit se na ochranu vnitřních chráněných prostorů staveb pro bydlení a využít individuální protihluková opatření, tzn. v konkrétních budovách určených pro bydlení přistoupit k úpravám na fasádách a na nejslabších článcích fasád, tj. k úpravě či výměně oken za okna s dostačující neprůzvučností, která zajistí splnění hygienických limitů alespoň uvnitř obytných prostor.
Postupně je zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení dle zadání „ Snížení hlukové zátěže výměnou oken v ulicích Bělehradská a Husitská". Cílem je řešení staré hlukové zátěže domové zástavby výměnou nevyhovujících oken v ulici Bělehradská v úseku od ulice Rumunská k ulici Otakarova a v ulici Husitská v úseku od ulice Trocnovská k ulici Prokopova.