Nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku. Vznik strategických hlukových map zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Proti původnímu předpokladu, že výsledky 2. kola strategického mapování budou zpracovány a předány v roce 2012, však došlo ke zpoždění a Magistrát hlavního města Prahy je od ministerstva obdržel až v závěru roku 2015.

Návrh nového akčního plánu

Akční plán především řeší problém tzv. kritických míst z hlediska množství obyvatel obtěžovaných hlukem a navrhuje pro ně konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže. Návrh bude zpřístupněn veřejnosti po dobu 45 dnů na těchto internetových stránkách hl. m. Prahy a dále k nahlédnutí v tištěné podobě po domluvě na tel. čísle 23600 2693.

  • Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2016 - NÁVRH - Souhrnná zpráva
  • přílohy (formát PDF)

Připomínky

k Akčnímu plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha lze zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017

  • na e-mailovou adresu akcniplan_hluk@praha.eu
  • v tištěné podobě na adresu Magistrát HMP, Odbor hospodaření s majetkem, „Akční plán“, Nám. Franze Kafky 1, 110 01  Praha 1

Evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem

Základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem ze všech zdrojů, zejména z dopravy, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC). Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Směrnice byla zavedena do české legislativy novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Cílem směrnice je ve všech členských státech prostřednictvím hlukového mapování a jednotnou metodikou určit expozice hluku ve venkovním prostředí, následně umožnit informovanost široké veřejnosti o hlukové situaci a přijmout akční plány prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí. Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.
Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln pro posouzení míry rušení spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů.
Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).

Česká republika se k tomuto programu přihlásila jako jedna z prvních nově přijatých zemí a tuto problematiku promítla i do svého právního řádu. Magistrát hlavního města Prahy byl jako krajský úřad povinen po 1. kole strategického mapování v roce 2007 vyhotovit návrh akčního plánu na snížení hluku v celé aglomeraci a zajistit jeho postupné plnění. Návazně na zpracování nové Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha a její předání Praze v roce 2015 byl připraven nový akční plán, který je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování.

Pozn.:
V současnosti platným dokumentem pro území hl.m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 (více o přípravě Akčního plánu, plné znění dokumentu dále viz Usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009), který byl zpracován v návaznosti na zpracování strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha 2007.