Stav dokumentu: Rada HMP svým usnesením č. 2320 ze dne 19.9. 2017 vzala na vědomí splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu uloženou v § 81c písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), pořídit akční plán snižování hluku pro územní aglomeraci Praha a zpřístupnit jej veřejnosti

Dále uložila dotčeným organizacím seznámit se s obsahem akčního plánu a v souladu s jeho doporučeními se podílet na realizaci protihlukových opatření, resp. RFD MHMP seznámit se s obsahem akčního plánu a v souladu s jeho doporučeními vytvořit investiční plán na období 2018 - 2020, který zohlední realizaci nezbytných schválených opatření navržených v rámci Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016.

Rámec zpracování: Úkol vytvořit akční plán vyplynul z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.

Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: EKOLA group, spol. s r.o.

Popis, průběh zpracování:
Směrnice č. 2002/49/EC sjednocuje postupy hlukového mapování a hodnocení hluku pro všechny členské státy, ukládá zpracovat akční plány, zpřístupnit informace vyplývající z tohoto dokumentu veřejnosti a přijmout tyto plány s cílem prevence a snižování škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí na lidské zdraví.
Praha zahájila přípravu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016 ihned po předání zpracovaných materiálů v rámci Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha (připravené v rámci 2. kola strategického hlukového mapování, předání na MHMP proběhlo na konci roku 2015), která je východiskem pro tvorbu akčního plánu,  Ministerstvem zdravotnictví ČR. Z objektivních příčin se přípravné období včetně výběrového řízení na zpracovatele akčního plánu protáhlo.

Návrh AP byl zpracován v průběhu roku 2016 a návazně byl předložen veřejnosti k připomínkování (od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017)

Finalizace akčního plánu probíhala po zpracování všech připomínek veřejnosti, které došly ve stanoveném termínu, a zpracovaný materiál byl společností EKOLA group spol. s r.o., předán zadavateli včetně přílohy obsahující komentář k došlým připomínkám.

Akční plán obsahuje nástin opatření na snižování hlukové zátěže v  kritických lokalitách, které byly vybrány dle Metodického návrhu pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření dle Směrnice 2002/49/EC  
 

Navazující aktivity: Aktualizace a zpracování  strategických  hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady bude uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. Zadáním zpracování nového akčního plánu byl v roce 2019 pověřen IPR Praha). Nový akční plán by měl být k dispozici na podzim 2019 s předpokladem připomínkování v průběhu léta 2019.

Dokumenty k dispozici: Usnesení Rady HMP č. 2320 ze dne 19. 9. 2017+ Příloha č.1 k usnesení.

 • Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016, Souhrnná zpráva

  Přílohy (v PDF formátu):
 • Přílohy č. 1-12 - komplet (vel. 108 Mbyte)
 • Příloha č. 1 - Souhrn a lokalizace kritických míst I. priority ze silniční a tramvajové dopravy včetně návrhu protihlukových opatření
 • Příloha č. 2 - Všechna schválená nebo prováděná opatření ke snížení hluku (2008–2012)
 • Příloha č. 3 - Plánovaná/realizovaná opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let (2013–2017)
 • Příloha č. 4 - Dlouhodobá strategie ke snížení hluku (2018+)
 • Příloha č. 5 - Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou v katastrálních územích v o
 • Příloha č. 6 - Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou v katastrálních územích v okolí železničních tratí - deskriptor Ldvn
 • Příloha č. 7 - Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou v katastrálních územích v okolí integrovaných zařízení - deskriptor Ln
 • Příloha č. 8 - Počet ovlivněných obyvatel nad mezní hodnotou v katastrálních územích v okolí letišť - deskriptor Ln
 • Příloha č. 9 - Vymezení kritických míst pro hluk ze silniční a tramvajové dopravy Deskriptor Ln
 • Příloha č. 10 - Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2012 - ukazatel Ldvn
 • Příloha č. 11 - Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2012 - ukazatel Ln
 • Příloha č. 12 - Vyhodnocení podnětů a stanovisek k návrhu akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016


Kontakt, informace: koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová, HOM MHMP, pavla.ulovcova@praha.eu; webové stránky hl. m. Prahy k životnímu prostředí Portál ŽP - sekce Hluk (http://portalzp.praha.eu/hluk).

Zpracování popisu k: 5/2019.