Stav: Rada HMP svým usnesením č. 1306 ze dne 15.9. 2009 vzala na vědomí splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu uložené v § 81c písm. b) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pořídit akční plán snižování hluku pro územní aglomeraci
Praha a zpřístupnit jej veřejnosti. Dále uložila dotčeným organizacím, které se podílejí na realizaci protihlukových opatření, připravit harmonogram realizace opatření doporučených akčním plánem a tyto záměry zohlednit  ve finančních nárocích v rozpočtu na příslušná období.
Rámec zpracování: Úkol vytvořit akční plán vyplynul z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/EC o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Do české právní úpravy byla problematika zapracována v roce 2006 v novele zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Akustika Praha s.r.o.
Popis, průběh zpracování:
Směrnice č. 2002/49/EC sjednocuje postupy hlukového mapování a hodnocení hluku pro všechny členské státy, ukládá zpracovat akční plány, zpřístupnit informace vyplývající z tohoto dokumentu veřejnosti a přijmout tyto plány s cílem prevence a snižování škodlivých účinků hluku ve venkovním prostředí na lidské zdraví.
Praha zahájila přípravu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 na počátku roku 2008 po předání zpracovaných materiálů v rámci Strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha, která je východiskem pro tvorbu akčního plánu,  Ministerstvem zdravotnictví ČR. Finalizace akčního plánu probíhala v závěru měsíce srpna 2008 po zpracování všech připomínek veřejnosti, které došly ve stanoveném termínu pro připomínkové řízení, a zpracovaný materiál byl společností Akustika Praha s.r.o. předán zadavateli včetně přílohy obsahující komentář k došlým připomínkám. Součástí akčního plánu je i kapitola Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku v kritických místech aglomerace Praha.
Současně průběžně probíhaly a probíhají konzultace a výměna informací mezi dotčenými organizacemi, které hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují, a odbory MHMP o doporučených opatřeních a některá z nich se postupně realizují.
Navazující aktivity: Aktualizace a zpracování  strategických  hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady bude uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. Připomínkové řízení k akčnímu plánu přineslo řadu podnětů, které je třeba prověřit z pohledu efektivnosti a realizovatelnosti.V závěru r. 2008 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele ověřovací akustické studie. Závěry bude možné využít při aktualizaci akčního plánu.
Dokumenty k dispozici: Usnesení Rady HMP č. 1306 ze dne 15. 9. 2009, Příloha č.1 k usnesení.


Kontakt, informace: Koordinátorka protihlukových opatření Ing. Pavla Úlovcová, SVM MHMP, pavla.ulovcova@praha.eu; webové stránky hl.m. Prahy k životnímu prostředí Portál ŽP - sekce Hluk (http://portalzp.praha.eu/hluk).

Zpracování popisu k: 9/2009, poslední aktualizace: 6/2014.