Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 byl vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku. Vznik strategických hlukových map zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Akční plán především řeší problém tzv. hotspotů z hlediska množství obyvatel obtěžovaných hlukem a navrhuje pro ně konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže.


Evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem

V roce 2002 přijala Evropská unie nařízení zavazující členské státy ke snižování hlukové zátěže. Také Česká republika se k tomuto programu přihlásila jako jedna z prvních, nově přijatých zemí a tuto problematiku promítla i do svého právního řádu. Magistrát hlavního města Prahy je jako krajský úřad povinen v návaznosti na strategické mapování vyhotovit návrh akčního plánu na snížení hluku v celé aglomeraci a zajistit jeho postupné plnění.

Základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem ze všech zdrojů, zejména z dopravy, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC). Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech. Směrnice byla zavedena do české legislativy novelou zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Cílem směrnice je ve všech členských státech prostřednictvím hlukového mapování a jednotnou metodikou určit expozice hluku ve venkovním prostředí, následně umožnit informovanost široké veřejnosti o hlukové situaci a přijmout akční plány prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí.

Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.

Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln pro posouzení míry rušení spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů.

Obsah strategických hlukových map musí být v souladu s obsahem vyhlášky č. 315/2018 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o strategickém hlukovém mapování).