Aktualizované znění Územní energetické koncepce hl. m. Prahy bylo schváleno Radou hl. m. Prahy dne 19. 8. 2014 usnesením č. 2014. Rada svým usnesením uložila zajistit posouzení ÚEK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (SEA).  Tímto procesem prošla aktualizovaná ÚEK v průběhu roku 2015 a v prvním čtvrtletí roku 2016. Konečné souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí obdržel odbor ochrany prostředí koncem dubna 2016. Rada hl. m. Prahy vzala toto stanovisko včetně požadavků na jejich uplatňování při realizaci ÚEK HMP na vědomí usnesením č. 2081 ze dne 26.8.2016, stejně tak i dokumentaci o výsledku procesu SEA, znění připomínek a jejich vypořádání.


Dokumenty k průběhu procesu SEA a k realizaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy