Rada hlavního města Prahy přijala svým usnesením č.623 ze dne 15.5.2007 Akční plán k realizaci Územní energetické koncepce Hlavního města Prahy.

Územní energetická koncepce (ÚEK) byla zpracována v letech 2002 – 2004 na základě požadavku zákona o hospodaření energií, jako základní dokument města v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů. Důvodem přípravy Akčního plánu (AP) je nezbytnost rozpracovat detailně konkrétní kroky a opatření, jež by měly být v příštích čtyřech letech (2007-2010) realizovány za účelem naplňování cílů a doporučení ÚEK.

Přínosy AP se očekávají zejména v oblasti energetických úspor energie, ve využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (co do vyrobené energie i instalovaného výkonu technologií, jež je budou využívat), v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek. Realizace AP je podmíněna jasným definováním rolí a činností, jež budou zodpovědnými osobami či orgány řádně vykonávány. AP počítá v tomto směru s činností Energetické agentury Praha (ENAP), která by ve spolupráci a pod dohledem odboru ochrany prostředí (OOP) MHMP měla definované zadání efektivně naplňovat. 

Globálním cílem AP je:

Přispět k realizaci cílů ÚEK v souladu s principy udržitelného rozvoje a environmentálním cíli. Specifické cíle AP vycházejí z cílů ÚEK a udržitelných trendů rozvoje a upřesňují tyto cíle v jednotlivých prioritních oblastech (viz obrázek)

 Specifickými cíli AP jsou:

·    Přispět k efektivnímu využívání energie a ke zmírnění environmentálních dopadů spojených s užitím energie (prioritně v objektech a zařízeních v majetku HMP)

·    Rozvíjet využívání obnovitelných a druhotných zdrojů (jako místních zdrojů energie)

·    Přispět ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti v zásobování hl. města energií

·    Stanovit na území města priority pro čerpání zdrojů finanční podpory a zabezpečit finanční zdroje pro realizaci vybraných projektů a aktivit

·    Nastavit pro dosažení uvedených cílů partnerství na úrovni města, vytvořit vhodné nástroje a podpořit aktivity MČ.

 

Na realizaci navrhovaných opatření a aktivit Akčního plánu jsou pro období let 2007-2010 vyčísleny roční průměrné náklady nárokované z rozpočtu HMP ve výši cca 28 - 30 mil. Kč/rok.

Plnění Akčního plánu bude každoročně vyhodnocováno a jeho znění bude postupně aktualizováno ve vazbě na možnosti rozpočtu HMP.

Závěreční zpráva AP Územní energetické koncepce hl.m.Prahy je k nahlédnutí, případně ke stažení jako příloha č.2.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na kontaktní osobu: Ing. Jana Hrstková, vedoucí odd. energetických systémů OOP MHMP, tel. 236 00 43 10, e-mail: jana.hrstkova@cityofprague.cz.


Příloha č.1 - Prioritní oblasti a v nich navržená opatření Akčního plánu

Příloha č.2 – Závěreční zpráva AP Územní energetické koncepce hl.m.Prahy (formát PDF, vel. 1,97 Mb)


K otevření a tisku souboru potřebujete prohlížeč PDF dokumentů Acrobat Reader ve verzi 7.01 a vyšší (můžete využít k instalaci českou verzi Acrobat Reader pro Windows XP a Windows 2000 v.7.05 cz: AdbeRdr v. 7.05 cz).