Územní energetická koncepce hlavního města Prahy (ÚEK), 2005

Dokument schválen usnesením Rady HMP č. 0248 ze dne 1.3. 2005.
Rámec zpracování: Zpracování ÚEK ukládá hlavnímu městu Praha § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Závěrečná verze je v souladu se schváleným Územním plánem hl.m. Prahy, Strategickým plánem hl.m. Prahy, Dlouhodobým záměrem ochrany ovzduší na území hl.m. Prahy a EVVO. ÚEK je výhledově zpracována na 20 let. Vzhledem k délce působnosti je ÚEK koncipována jako otevřený dokument, který bude pravidelně aktualizován.
Zadavatel: hlavní město Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem infrastruktury města MHMP.
Zpracovatel: SEVEn, o.p.s.
Práce na ÚEK koordinoval Řídící výbor pro zpracování ÚEK složený se zástupců zadavatele, zpracovatele, České energetické agentury a všech hlavních distributorů energií na území hl.m.Prahy.
Popis, průběh zpracování: V rámci ÚEK byla zpracována podrobná energetická bilance stávajícího stavu poptávky a spotřeby energie na území hl. m. Prahy k roku 2001 včetně produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší v členění dle sektorů spotřeby, velikosti zdrojů a paliva. Byla provedena SWOT analýza stávajícího stavu a navrženy specifické cíle a priority energetické koncepce. Možnosti budoucího vývoje byly podrobně analyzovány ve třech scénářích vývoje poptávky po energii a celkem v osmi variantách pokrytí poptávky dodávkou paliv a energie. Energetické a emisní bilance stávajícího stavu i rozvojových variant byly zpracovány jednotlivě i pro všech 57 městských částí hl.m. Prahy.
ÚEK prošla procesem hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí a v souladu se Směrnicí č. 2001/42/EC , o hodnocení účinků některých plánů a programů na životní prostředí. Současně proběhla v září a říjnu 2003 veřejná projednání vlivů ÚEK na životní prostředí. Kladné stanovisko MŽP k posouzení vlivů ÚEK na životní prostředí bylo vydáno v září 2004.
Rada hl. m. Prahy schválila tuto koncepci svým usnesením č. 0248 ze dne 1. 3. 2005. Dále usnesením č. 1504 ze dne 18. 10. 2005 schválila návrh realizace závěrů ÚEK pro rok 2006.
Dokumenty k dispozici:
- elektronická verze dokumentu s přílohami na www stránkách hl.m. Prahy.
Kontaktní osoby (útvar, organizace) pro podrobnější informace, další zdroje podrobných informací:
- Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky,

Navazující aktivity a dokumenty:
- Akční plán k realizaci závěrů Územní energetické koncepce hlavního města Prahy (schválený usnesením Rady HMP č. 623 ze dne 15.5. 2007) 

Aktualizace popisu: k červnu 2007