Upozornění, naše tipy

-


Doprava a ŽP

Praha představuje hlavní dopravní uzel Česka. Je zde kromě jiných druhů velmi vysoká koncentrace automobilové dopravy. Jedním z důvodů je vysoká motorizace místního obyvatelstva. Zásadní podíl na růstu emisí z dopravy však nese i druhý faktor, a to zvyšující se tranzitní doprava. V období od roku 1990 do roku 2010 se intenzita tranzitní dopravy v hl. m. Praze téměř zdvojnásobila. Navzdory postupnému dokončování vnějšího pražského okruhu prochází stále nezanedbatelná část tranzitu hustě zabydlenými částmi města, včetně jeho historického středu. Přetížení komunikační sítě zde má již plošný charakter a zasahuje celou oblast centra a středního pásma rozměru cca 7x6 km. V roce 2010 tak bylo dosaženo rekordního objemu dopravních výkonů v automobilové dopravě. V dalších dvou letech byl zaznamenán již mírný pokles. Zde se jako realistické jeví, že intenzita automobilové dopravy se již v příštích dvou desetiletích k růstu nevrátí a naopak bude docházet kombinací různých faktorů k jejímu dalšímu snižování.

V horizontu příštích 10 až 20 let lze očekávat, že se významněji zvýší zastoupení osobních a lehkých užitkových vozidel poháněných namísto spalovacího motoru elektromotorem či jejich kombinace umožňující výrazně snížit emise i spotřebu energie. U nákladní přepravy mohou významnějšího podílu dosáhnout různé druhy alternativních paliv ( CNG, LNG, biopaliv). V každém případě budou klesat emise všech druhů škodlivin, a to v souvislosti s postupnou obnovou vozového parku, který se do té doby de facto kompletně vymění.

K citelnému snížení emisí z tranzitní dopravy v centru hl. m. Prahy díky elektromobilům by mohlo dojít až v okamžiku rozšíření této technologie i mimo Prahu. Toto rozšíření lze předpokládat po roce 2015, kdy se očekává využití státní podpory nákupu elektromobilů a kdy masová výroba elektromobilů sníží jejich pořizovací cenu. Nemalou roli sehraje i dokončení městského obchvatu a zavedení regulačních prvků typu vjezdového mýta do centra. Aby byl úsporný potenciál emisí elektromobilů využit v co nejvyšší míře, měl by být jejich vjezd do mýtem zregulovaných částí města usnadněn.

Město v ekologizaci automobilové dopravy může jít příkladem a při obnově vozového parku u městských organizací postupně zvyšovat podíl ekologicky šetrných vozidel.


Aktuality z oblasti:

Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO www.pripojdum.cz

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období