Soutěž - Šetrné stavby v Praze 2018

Šetrná stavba - ilustrační obrázek

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2552 ze dne 2. 10. 2018 vyhlášení soutěže „Šetrné stavby v Praze 2018“. Soutěž hl. m. Prahy na podporu adaptace budov na změny klimatu na území hl. m. Prahy slouží jako motivace fyzických a právnických osob k realizaci stavebních opatření, které při pokračující urbanizaci města příznivě reagují na vlivy změny klimatu a s tím spojené extrémní jevy.
 

Oceněny budou stavební realizace, které svým urbanistickým či stavebně-technickým řešením nebo doplňkovými vegetačními opatřeními adaptují stavby na změny klimatu tím, že např. pomáhají čelit vzniku tzv. „tepelných ostrovů města“, racionálně hospodaří se srážkovou vodou a jsou hospodárné i z hlediska úspor energií tak, aby stavba maximálně předcházela zhoršení místních klimatických podmínek.
Finanční prostředky budou poskytnuty z běžných výdajů odboru ochrany prostředí MHMP formou daru ve výši 450.000 Kč.
Na základě hodnocení odborné komise bude soutěžícím v kategorii fyzických osob, kteří se umístili na prvních třech místech, poskytnuto finanční ohodnocení, dle pořadí:

pořadí výše daru
1. 200.000 Kč
2. 150.000 Kč
3. 100.000 Kč

V případě kategorie právnických osob je ocenění čestné a není finančně ohodnoceno.

Agendu spojenou s touto soutěží zabezpečuje oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP. Jedná se o pilotní ročník soutěže.

Základní informace o soutěži

Možnost přihlásit se do soutěže se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a právnických osob se sídlem na území České republiky, které realizovaly na území hl. m. Prahy dokončené stavební záměry, uvedené do provozu s ustanovením § 119 odst. 1 (tj. byl vydán kolaudační souhlas) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) mezi 1. 1. 2015 a 31. 12. 2017.

Termín podání žádosti:
od 01. 11. – 14. 11. 2018. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Formuláře:
Jsou k dispozici v oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35, Praha 1, nebo na těchto webových stránkách.


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Radovan Kopřiva - 236 005 807

  • 24. července 2018
  • 24. července 2018
(průměr: 2.59; 104 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Kotlíkové dotace Praha III Program Čistá energie Praha 2019

Tiskové zprávy hl.m. Prahy