Komu je dotace určena:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Na co lze dotaci získat:

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Pro rok 2016 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 18 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

Způsob podání žádosti:

!!! POZOR !!!: Žádosti je možno podávat od 20. 6 . – 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2016 následujícím způsobem:

 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2016", dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Nezbytné doklady:

 • Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy);
 • Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů, na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016 je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Revizní zpráva energetického zdroje (provedená po instalaci daného zařízení)
  - v případě plynového kotle Revizní zpráva plynového zařízení – pokud se jím nahrazuje starý plynový kotel lze i Revizní zpráva spalinové cesty;
  - v případě zdroje na elektřinu – tepelné čerpadlo, elektrokotel -  Zpráva o revizi elektrického zařízení;
  - v případě kotle na biomasu Revizní zpráva spalinové cesty;
  - v případě solárních panelů Protokol o zkoušce těsnosti;
 • Doklad o bankovním spojení prokazující, že účet pro zaslání dotace uvedený ve formuláři žádosti je žadatele (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou);
 • Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností (výměna plynového kotle za kondenzační);
 • V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto nemovitosti a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu;
 • Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci;
 • V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě;

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 236 004 314 nebo na e-mailu dotace.topeni@praha.eu;

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může OCP MHMP vyžádat další doplňující doklady.

Příloha 1 - Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2016 (soubor ve formátu PDF, vel. 230 kB)
Příloha 2 - Pravidla Programu Čistá energie Praha 2016 (soubor ve formátu PDF, vel. 170 kB)
Příloha 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2016 - pouze vzor (soubor ve formátu PDF, vel. 234 kB)