Občané hl. m. Prahy, využijte jedinečnou možnost získání dotace na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů vyrobených před 1. 3. 2000 (bez emisní třídy) v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Tato dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny domácností (kterou tvoří důchodci, sociálně slabí, studenti apod.), s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

Dotace bude poskytována ve výši 95% ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

Podporovaný typ zdroje Maximální výše Dotace v Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže  130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 180 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

Dotace na výměnu plynových kondenzačních kotlů bude poskytnuta pouze v případech, kdy uvedení do provozu bylo provedeno po 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo na provedení výměny byla vystavena závazná objednávka s datem nejpozději do 30. 4. 2022.

Důležité upozornění pro ty žadatele, kteří výměnu kotle na uhlí (koks) již provedli nebo se chystají ji provést ještě před vyhlášením Programu!

K žádosti bude nutné přiložit (mimo jiné) tyto doklady:

Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který je uveden na https://svt.sfzp.cz/.

Samotné vyhlášení programu a termín příjmu žádostí bude upřesněn a zveřejněn v usnesení Rady hl. m. Prahy.  Předpoklad: první polovina července 2022.

Termín ukončení příjmu Žádostí: 31. 8. 2022 do 23:59 hodin včetně.

Informace (datum příjmu Žádostí), tiskopisy apod., budou dostupné na této webové stránce (zkrácená adresa: https://portalzp.praha.eu/kotlikovedotaceIV )


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379
Písemné dotazy: miroslav.zeman@praha.eu


 

Kotlíkové dotace 2021plus, loga EU, MŽP a HMP