Hl. m. Praha zjišťuje zájem o kotlíkové dotace v roce 2022. Využijte kotlíkové dotace 2021+

Kotlíkové dotace 2021+, ilustr. obr.

Využijte dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. MÁTE-LI ZÁJEM, VYPLŇTE A ODEŠLETE PŘIPOJENÝ DOTAZNÍK.

Občané hl. m. Prahy, využijte jedinečnou možnost získání dotace na výměnu neekologických kotlů, tj. kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy a kotlů vyrobených před 1. 3. 2000 (bez emisní třídy)!!!
Na kotle vyměněné před 1. 1. 2021 se dotace nevztahuje!

Důležité upozornění pro ty žadatele, kteří výměnu kotle na uhlí (koks) již provedli nebo se chystají ji provést ještě před vyhlášením Programu (červen/červenec 2022)!

K žádosti bude nutné přiložit (mimo jiné) tyto doklady:


Tato dotace je určena pro nízkopříjmové skupiny domácností (kterou tvoří důchodci, sociálně slabí, studenti apod.), s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

Dotace bude poskytována v maximální výši 95% ze způsobilých výdajů dle druhu nového zdroje s povinnou 5% spoluúčastí žadatele, a to:

plynový kondenzační kotel * max. 100 000 Kč
tepelná čerpadla všech typů kromě typu vzduch-vzduch max. 180 000  Kč
kotel na biomasu výhradně se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000 Kč
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže max. 130 000 Kč

* Dotace na výměnu plynových kondenzačních kotlů bude poskytnuta pouze v případech, kdy uvedení do provozu bylo provedeno po 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022 nebo na provedení výměny byla vystavena závazná objednávka s datem nejpozději do 30. 4. 2022.

Dotační podporu obdrží pouze nový tepelný zdroj, který je uveden na https://svt.sfzp.cz.

Cílem této dotace je poskytnout pomoc těm, kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy a tím by nestihli výměnu kotle do 1. září 2022, která je povinná ze zákona o ochraně ovzduší, a tím by se vystavili možnosti pokuty v desítkách tisíc korun. 


Hl. m. Praha nabízí zájemcům o tuto dotaci možnost předběžné registrace vyplněním a zasláním DOTAZNÍKU (DOTAZNÍK KE STAŽENÍ).

Vyplněný dotazník zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu posta@praha.eu nebo prostřednictvím datové schránky: IDDS 48ia97h.

V případě, že nemáte z technických důvodů tuto možnost, obraťte se prosím na Vaši místně příslušnou městskou část, kde Vás vezmou do evidence zájemců a dotazník s Vámi vyplní. 

Upozornění: dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.


O dotaci můžete žádat, pokud splňujete výše uvedené podmínky a v případě, že jste vyměnili kotel po 1. 1. 2021 (datum uznatelnosti výdajů).

Samotné vyhlášení programu a termín příjmu žádostí bude upřesněn a zveřejněn v usnesení Rady hl. m. Prahy.  Předpoklad: první čtvrtletí roku 2022. Informace, tiskopisy apod., budou včas dostupné na těchto webových stránkách (portalzp.praha.eu/energetika).

Kotlíkové dotace 2021plus, loga EU, MŽP a HMP
  • 15. listopadu 2021
  • 15. listopadu 2021
(průměr: 2.28; 60 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO www.pripojdum.cz

Tiskové zprávy hl.m. Prahy