zasedání eec, praha 2003

Praha řeší stejné problémy s kvalitou životního prostředí jako všechna velká města v Evropě. Je proto vítána možnost vyměnit si zkušenosti a nápady, porovnat situaci v jednotlivých městech vč. koncepcí zaměřených na budoucnost, ale i hledat řešení formou společných projektů a ovlivňovat z hlediska potřeb měst národní i mezinárodní strategie. Právě na takovou spolupráci je zaměřen Výbor pro životní prostředí organizace Eurocities (Eurocities Environment Committee, EEC), který se sešel ve dnech 16.-17.10. v Praze v Martinickém paláci.
Pražské setkání, které zahájil radní hl. m. Prahy RNDr. Miloš Gregar, bylo historicky první akcí Výboru EEC mimo území členských zemí EU. Zúčastnilo se jej téměř 50 zástupců z 21 měst z 10 zemí EU (Vídeň, Mnichov, Lipsko, Brusel, Haag, Rotterdam, Amsterdam, Kodaň, Helsinki, Tampere, Oulu, Stockholm, Malmö, Birmingham, Bristol, Leeds, Newcastle, Sheffield, Madrid, Sevilla, Udine), převážně pracovníků odpovídajících za problematiku životního prostředí ve správě města. Byli přítomni též zástupci Evropské komise (DG Environment), ale i mezinárodní nevládní organizace Regional Environment Center (REC CR), zaměřené na střední a východní Evropu.

 

Součástí pracovního programu bylo představení hostitelského města. Praha prezentovala rozvojové záměry v oblasti životního prostředí podle Strategického plánu a mezinárodní aktivity s uvedením příkladů úspěšných evropských projektů (TRENDSETTER, HEAVEN, INTERACT). Dále byl představen informační systém o životním prostředí a jeho výstupy oceňované doma i v zahraničí (ročenky, CD, Atlas, internetový server ENVIS) a zapojení do přípravy projektu INSPIRE (využití geografických dat). Bylo prezentováno i využití informačních technologií a dat o území při loňské povodni. Krokem k prohloubení spolupráce s městy zemí nově přistupujících do EU byla prezentace REC CR.

fotografie z jednání Výboru:

z jednání výboru z jednání výboru z jednání výboru - prezentace hl.m. prahy, ing. šolc

Dalšími tématy jednání byla problematika zpracování a poskytování informací o životním prostředí vč. využití moderních technologií, tvorba strategií měst v péči o ŽP, managementu vč. využití metodik řízení a auditování (EMAS), opatření ke snižování hluku podle nové směrnice, protipovodňová problematika i ekologická výchova. Byl diskutován plán činnosti na další rok, zejména ve vztahu k dílčím pracovním skupinám pro specifická témata a k přípravě společných projektů.

Pracovní program byl doplněn i doprovodnými akcemi. V rámci exkurze navštívili účastníci nový tropický skleník Fata Morgana v Pražské botanické zahradě v Troji a starou kanalizační čistírnu v Bubenči, dnes fungující jako Ekotechnické muzeum. K problematice informatiky o životním prostředí byla připravena výstava posterů a podkladové materiály (ročenky, CD). Celou akci vč. tematického zaměření na informatiku o ŽP připravil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci několika odborů.

fotografie z doprovodné výstavy:

doprovodná výstava doprovodná výstava ukázka posteru z výstavy

Nejlepším oceněním od účastníků bylo vyjádření, že Praha udělala od roku 1989 obrovský skok kupředu v péči o životní prostředí i v poskytování informací, a že v některých oblastech se mohou další města od Prahy poučit. Úspěšná akce tak přispěla k obrazu města v zahraničí a je výzvou k pokračování v další oboustranně přínosné spolupráci.

 

Další informace k zasedání:

Ing. Jaroslav Šolc, odbor informatiky MHMP, jaroslav.solc@praha.eu