PASODOBLE (Promote air quality services integrating observations development of basic localised information for Europe)

(Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování a modelování)

Financován ze 7. rámcového programu Stimulating  the development of downstream GMES services.
ÚRM se projektu účastní jako pozorovatel a poskytovatel zpětné vazby na modelování kvality ovzduší ve spolupráci s výzkumnou organizací VITO, Belgie. Předpokládá se pouze vypracování posudku k předloženým výsledkům projektu a účast na výročních zasedáních projektu. Cestovní náklady budou přefakturovány a zaplaceny přímo hlavním koordinátorem projektu DLR Mnichov.

Přínos pro Prahu:
Projektu PASODOBLE umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odborní komunitou a vytvoření podprogramů pro propojení dálkových přenosů znečištění v modelu kvality ovzduší v Praze, které umožní lépe specifikovat zdroje znečištění ovzduší a zlepšit výsledky modelu kvality ovzduší v Praze. 

Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2013

 

TRANSPHORM  (Transport related Air Pollution and Health Impacts - Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter)

(Integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší  emisemi prašného aerosolu z dopravy a jeho vlivu na lidské zdraví)

Projekt byl schválen v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum RDT v roce 2009.  Cílem projektu je vytvoření integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího z dopravy ve městech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepšení kvality ovzduší. Partnery projektu jsou význačná univerzitní a výzkumná pracoviště v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu je University of Hertfordshire (Velká Británie). www.transphorm.eu

Přínosy pro Prahu:
Projekt TRANSPHORM umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vytvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v Praze. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro kvalitu ovzduší NILU Norsko a ČHMÚ Praha budou vypracovány metodiky na stanovení příspěvků prašného aerosolu PM, které překračují limitní hodnoty na většině území Prahy, ke zhoršené kvalitě ovzduší v Praze. Projekt je zaměřen na identifikování zdrojů znečištění PM z dopravy a na vyhodnocení účinků škodlivých koncentrací na zdraví obyvatel. Účast na projektu  URM umožní vyhodnotit potenciální urbanistická řešení a posouzení dalších investičních záměrů.

Doba trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2014

 

UHI  - URBAN HEAT ISLAND (Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon)

(Vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na adaptaci a snižování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech velkoměst, tzv. „tepelných ostrovech měst“)

Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje pod operačním programem Nadnárodní spolupráce Střední Evropa - životní prostředí.

Přínosy Prahu:
Vyhodnocení a modelování stále častějších výskytů extrémně vysokých teplot na území konglomerace hlavního města Prahy, které se směrem do centra zvyšují a vytvářejí tzv. tepelný ostrov města. V porovnání s r. 2000 se výskyt tzv. tropických dní zvýšil v roce 2010 o 12. Extrémně vysoké teploty v létě zatěžují zdraví obyvatel zvýšenými teplotami a zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší.

Tento fenomén se vyskytuje ve všech městech střední Evropy, které se snaží o zmírnění dopadů oteplování pomocí urbanistických řešení a dalšími možnými strategiemi.
V rámci projektu UHI se pracovníci Katedry meteorologie University Karlovy a Českého hydrometeorologického ústavu zaměří na modelování a predikci tepelného ostrova.  ÚRM se bude podílet na návrhu na vyhodnocení urbanistických řešení na zmírnění dopadů extrémních teplot a znečištění ovzduší.

Doba trvání projektu: červen 2011 -  leden 2014

 

CITEAIR II  (Common Information to  European Air II)

(Společná informace  o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech)

Partnerská města Paříž, Praha, Rotterdam, Řím, Sevilla, Burgas a Maribor spolupracovala na vyhodnocování vlivů dopravy na kvalitu ovzduší a na společné metodice informování odborníků a veřejnosti o situaci v oblasti mobility a kvality ovzduší.
Projekt CITEAIR II pokračuje v presentaci on-line údajů o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech na společné webové stránce www.airqualitynow.eu, kde je připojeno 110 evropských měst. Kvalita ovzduší je vyznačena pomocí společného evropského indexu kvalita CAQI a další informace o stavu a opatření pro zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých městech. V rámci projektu CITEAIR II jsou do indexu CAQI implementovány požadavky nové evropské směrnice EU CAFE (2008/50/EC)  na limity pro prašný aerosol PM2,5. Některá města, v případě Prahy je to ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem, otestovaly zavádění indexů pro předpověď kvality ovzduší. V dalších projektech bude nutná spolupráce na předpovědi kvality ovzduší v zesílené hustotě modelových bodů.
URM se účastnil na závěrečné konferenci projektu v Římě, kde byly prezentovány výsledky modelování předpovědi kvality ovzduší v Praze a dalších evropských městech.
Další spolupráce měst v oblasti kvality ovzduší bude pokračovat projektem ObsAIRve v roce 2012.  

Přínosy pro Prahu:
Účast ÚRM v projektu CITEAIR umožnil porovnání poznatků a zkušeností z oblasti vyhodnocování kvality ovzduší a informování veřejnosti o stavu a vývinu kvality ovzduší. Hlavním přínosem pro ÚRM je výměna zkušeností při zavádění opatření na zlepšení kvality ovzduší a při vyhodnocování účinnosti různých opatření na udržení dopravní mobility a minimalizaci dopadů na kvalitu ovzduší. Tyto poznatky jsou implementovány v Integrovaném krajském programu snižování emisí na celé území aglomerace hlavního města Prahy.

Doba trvání projektu: leden 2008 -  prosinec 2011

 


  • Informace o dříve realizovaných projektech (archiv - v přípravě)