Co je EVVO?

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou a s praxí, komplexnost poznatků, využívání nejnovějších poznatků a místní specifika. Ekologická výchova je zaměřena na celou populaci, která je podle specifických cílů a prostředků dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejné správy, děti a mládež, podnikatelský sektor a na širokou (laickou) veřejnost, které se pak dále dělí na cílové podskupiny dané cíli a prostředky působení. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, neboť v raném věku se formují celoživotní postoje a návyky.

Základní koncepční rámec EVVO v Praze

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) v návaznosti na platné právní předpisy a koncepční dokumenty České republiky týkající se EVVO a zároveň platné mezinárodní dokumenty přijaté Českou republikou. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na Státní program EVVO v ČR.

Dále na základě tohoto usnesení a programového prohlášení Rady hl. m. Prahy na léta 2002 - 2006 proběhla příprava krajské koncepce EVVO v hl. m. Praze. Krajskou koncepci EVVO na území hl. m. Prahy na roky 2005 – 2015 schválila Rada HMP dne 1. 2. 2005 usnesením č. 121. Koncepce byla základním strategickým dokumentem v této oblasti do konce roku 2015. V návaznosti na uvedené usnesení byly zpracovávány Akční plány (dále jen AP KK EVVO) na jednotlivé roky příp. delší období (konkrétně AP KK EVVO 2007, 2008, 2009 – 2010, 2011, 2012 – 2013 a 2014 – 2015 (více o akčních plánech). V roce 2007 hl. m. Praha zřídila funkci krajského koordinátora EVVO v Praze v rámci odboru ochrany prostředí MHMP a zároveň vytvořila Poradní skupinu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze a jmenovala její členy (aktuální seznam členů, zápisy z jednání). V období od 1. 5. 2014 do 15. 3. 2016 byla funkce krajského koordinátora delimitována do příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy.

V roce 2015 proběhla příprava aktualizované koncepce EVVO hlavního města Prahy na návazné období. Nová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025 byla schválena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 125 ze dne 26. 1. 2016. Plné znění nové koncepce a informace o její přípravě

Téma EVVO je součástí aktuálního programového prohlášení Rady HMP.

 

Základní subjekty EVVO v Praze

Vedle Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí HMP a jimi zřizovaných organizací tvoří pilíře systému EVVO v hl. m. Praze zejména školy a školská zařízení a nestátní neziskové organizace (zejména střediska ekologické výchovy a ekocentra). Realizace EVVO na školách probíhá na základě Školních vzdělávacích plánů, Rámcových vzdělávacích programů a jiných dokumentů a příslušných metodik na všech úrovních vzdělávacího systému. Této oblasti je v současné době věnována značná pozornost a některé pražské školy se tak stávají samy centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti celoživotního vzdělávání.

STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, EKOCENTRA A DALŠÍ NNO

Praha dlouhodobě a systematicky podporuje střediska ekologické výchovy (SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě z nich užívají statutu střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP. Členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina jsou v současné době TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.; 01/71 ZO ČSOP Koniklec; Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú; Botič o.p.s., Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s., EKODOMOV, z. s., Záhony pro školky z. s. a Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s.

Významná část pražských základních a středních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EVVO realizovaných NNO (projekt MRKEV a MRKVIČKA - SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA - TEREZA, vzdělávací cetrum, projekt Za NATUROU na túru - APUS, z.s., aj.).

ŠKOLSTVÍ

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. existují v Praze rozličné vzdělávací sítě v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť MRKVIČKA, pro učitele ZŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordinátorů EVVO pro Prahu. V rámci odborné přípravy nabízejí organizace pro pedagogy také intenzivní specializační kurzy pro školní koordinátory EVVO, které účastníky komplexně připraví pro tuto oblast výchovy na školách.

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Koordinaci aktivit v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy zajišťuje zajišťuje pracovník MHMP na pozici Krajský koordinátor EVVO v hl. m. Praze v rámci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Odbor ochrany prostředí MHMP zajišťuje v oblasti EVVO v Praze rovněž řadu dílčích projektů a aktivit vyplývajících z aktuální Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy a navazujících akčních plánů. Stěžejními projekty OCP MHMP v této oblasti jsou v posledních letech Kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země (realizace každoročně na 3 vybraných lokalitách v Praze), projekt vzdělávání pedagogických pracovníků a podpora ekologických výukových programů pro školy, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, dále zajištění exkurzí pro žáky pražských škol a řada dílčích aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů o pražské přírodě.

V rámci MHMP je v současnosti problematika EVVO dále v působnosti odboru školství a mládeže MHMP (SML MHMP) a Odboru rozvoje a financování dopravy (RFD MHMP). Aktivity v oblasti EVVO vyvíjejí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aj.

FINANCOVÁNÍ EVVO V PRAZE

Zz rozpočtu hl. m. Prahy jsou poskytovány jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále je část finančních prostředků poskytována v rámci grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (zde mj. na podporu realizace dlouhodobých ekovýchovných programů pro školy a ekologických výukových programů /EVP/), Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor školství a mládeže MHMP - SML MHMP, dříve SMS MHMP) a Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor sportu a volného času MHMP, dříve SMS MHMP).

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrová řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2008-2014 (Kč)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AP KK EVVO 5 692 951,00 6 984 169,00 6 848 682,50 9 000 000,00 10 800 000,00 8 344 664,00  
Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 5 662 503,50 6 174 943,50 5 475 652,00 5 286 164,00 5 016 833,00 4 400 000,00 4 667 000,00
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

5 828 900

(54 podpořených projektů)

6 883 000

(67 podpořených projektů)

3 213 000

(34 podpořených projektů)

4 797 710

(25 podpořených projektů)

4 035 000

(26 podpořených
projektů)

4 277 000

(36 podpořených
projektů)

8 378 000***

(56 podpořených projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

196 500

(3 podpořené projekty)

125 000

(2 podpořené projekty)

250 000

(3 podpořené projekty)

308 100

(4 podpořené projekty)

116 000

(2 podpořené projekty **)
75 000

(2 podpořené
projekty)

110 000

(2 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy

32 tis. Kč

(2 podpořené projekty)

95 tis. Kč

(4 podpořené projekty)

125 tis. Kč

(5 podpořených projektů)

220 tis. Kč

(6 podpořených projektů)

180 000

(6 podpořených
projektů)
75 000

(6 podpořených
projektů)

84 900

5 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.
*** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

Zdroj: za rok 2014 OCP MHMP, SML MHMP a SVC MHMP (za roky 2008-2013 MZO MHMP a SMS MHMP)