Pro vybrané subjekty spolupracující s veřejností, zejména informační centra a střediska městských částí, střediska ekologické výchovy a neziskové ekoporadny jsou k dispozici (v tištěné, popř. PDF podobě) v rámci sady map tematických mapy Ochrana přírody a krajiny v Praze a Nakládání s komunálním odpadem v Praze (ve fázi finalizace je další mapa této sady Ekologická výchova v Praze) a v rámci sady Zelené mapy Prahy pak mapa V Praze za přírodou (předpokládá se postupné zpracování dalších témat dle zájmu ze strany veřejnosti).

 • 21.11.2023 mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze
  Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vyznačením hranic katastrálních území a městských část a dále tematické vrstvy k ochraně přírody a krajiny v Praze - zvláště chráněná území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrované významné krajinné prvky a přírodní parky v Praze (akt. vydání - stav 10/2023). Mapa je součástí sady tematických map připravovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.
 • 21.11.2023 mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze
  Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrovaných významných krajinných prvků a přírodních parků, Na tomto podkladu jsou prezentována vybraná zařízení k nakládání s komunálním odpadem v Praze, a to Sběrné dvory HMP, sběrné dvory městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, kompostárny a stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu, třídicí linky, ZEVO Malešice a skládka Ďáblice. Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.
 • 1.3.2022 mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze, Místa realizace
  Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy. Na tomto podkladu jsou prezentovány vybrané subjekty EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) působící na území Prahy  - střediska ekologické výchovy, ekocentra a ekoporadny provozované neziskovými organizacemi (NNO) a další vybrané NNO zabývající se EVVO v Praze, MHMP a další organizace města aktivní v této oblasti, celostátní subjekty, vysokoškolská pracoviště a další vybrané subjekty. Dále jsou v mapě prezentovány vybrané zookoutky a včelnice. Součástí mapy jsou také naučné stezky procházející přírodními lokalitami Prahy, a to jak ve správě hl. m. Prahy, tak i spravované jinými subjekty. Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.
 • 25.1.2021 mapa V Praze za přírodou
  Zelená mapa Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním cílem je poskytnout zájemcům ucelený přehled o možnostech rekreačního využití.pražské přírody, včetně prezentace dostupných informačních materiálů a aplikací na internetu Mapa je součástí od roku 2015 připravované sady Zelené mapy Prahy (ve fázi přípravy je nyní mapa V Praze pro přírodu a životní prostředí).