Hlavním městem Prahou podporované EVP programy pro školní rok 2018/2019 jsou realizovány jednak v rámci Grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu s nimi spojenou zajišťuje odbor ochrany prostředí MHMP) a rovněž prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy, nebo formou zakázky. Celkově se pro toto období jedná o více než 300 různých programů realizovaných v rámci uvedených grantů a dalších přibližně 50 programů zajišťovaných Střediskem ekologické výchovy Lesů HMP. Programy jsou školám a dalším kolektivům k dispozici od září 2018.

Kompletní přehled EVP pro školní rok 2018/2019 (realizovaných v rámci uvedených grantů a SEV Lesů HMP) lze nalézt na tomto Portálu ŽP v rubrice Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pod odkazem Nabídka ekologických výukových programů (EVP). V případě zájmu o konkrétní program je nutné kontaktovat příslušnou organizaci.

V tomto školním roce se jedná o tyto organizace (řazeno abecedně):

  • Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (AMPI)
  • Botič o.p.s.
  • Ekocentrum Podhoubí
  • Ekodomov, z.s.
  • Hnutí Brontosaurus
  • Lesy hl. m. Prahy
  • Mumraj z.s.
  • Recyklohraní, o.p.s.
  • Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
  • 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Pozn.:
EVP pro školy realizují i další subjekty (DDM, Botanická zahrada, ZOO Praha, nestátní neziskové organizace, popř. další subjekty působící v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy). Informace o nabízených programem najdete na webových stránkách těchto organizací.