Obsahem semináře budou informace o nakládání s odpady v Praze, jak funguje systém pro pražské školy a užitečná rada jak postupovat při zavádění třídění odpadů v MŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a dalším. Dále budou pedagogové informováni o projektech a aktivitách v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Účastníci se dozvědí, co nového se připravuje v oblasti EVVO pro nejbližší období.

Přínosem bude také informace zástupce kolektivních systémů Asekol, s.r.o., Ekolamp, s.r.o. Elektrowin, a.s. a Ecobat, s.r.o. o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a seznámení pedagogů se zajímavým školním vzdělávacím programem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého se mohou zapojit  i mateřské školy.

Informace o akci byla rozeslána formou dopisu na všechny mateřské školy v Praze.

Na semináře, které proběhnou 15., 20. a 23. 10. 2014 je možné se ještě přihlásit na uvedeném kontaktu:
Magistrát hl.m.Prahy, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Jungmanova 35/29, 110 00 Praha 1,  popřípadě na e-mail: jitka.janovicova@praha.eu