Pedagogové byli seznámení s projekty a aktivitami v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Byli informováni o tom, co nového se připravuje v oblasti EVVO pro nejbližší období jako např. příprava nové Krajské koncepci EVVO hl. m. Prahy na období 2016 až 2025 a Akčního plánu KK EVVO na roky 2016 a 2017. Byli pozváni na Krajskou konferenci  EVVO, která se uskuteční 15. října 2015 a seznámení s jejím obsahem.

V rámci informací o Portálu životního prostředí HMP se zajímali o nabídku ekologických výukových programů a dlouhodobých vzdělávacích projektů pro školy a rovněž je zaujala sekce Kalendář akcí v ŽP a EVVO, kde mohou nalézt řadu zajímavých podnětů a akcí pro své žáky.

Nemalý zájem byl i o školní vzdělávací program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět (informace přednesl zástupce kolektivních systémů ASEKOL a.s., EKOLAMP, s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a ECOBAT s.r.o.), do kterého je řada ZŠ již zapojena a který probíhá v rámci osvěty k podpoře recyklace elektroodpadu, podobně jako nová soutěž pro školy ŠKOLOBRANÍ. Užitečná pro ně byla i rada, jak postupovat při zavádění třídění odpadů v ZŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a dalšími aktivitami města v oblasti nakládání s odpady v hl. m. Praze.