Pedagogové byli seznámení s projekty a aktivitami v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Byla jim poskytnuta informace o novinkách v oblasti EVVO jako je např. pražský magazín o ekovýchově „Pražská evvoluce“ nebo facebooková stránka ekologické výchovy v Praze, která mapuje aktuální dění v oblasti EVVO. Dále obdrželi stručnou verzi Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy na období let 2016 až 2025 a řadu dalších informačních materiálů.

Pedagogové se zajímali rovněž o nabídku ekologických výukových programů a dlouhodobých vzdělávacích projektů pro školy, kterou řada škol již dlouhodobě využívá podobně jako nabídku akcí a aktivit na Portálu ŽP v sekci Kalendář akcí v ŽP a EVVO.

Pedagogové se dozvěděli i řadu novinek z oblasti nakládání s odpady v hl. m. Praze. Řada dotazů se týkala fungování sběru použitých olejů a tuků, kovových obalů a sběru bioodpadu. Účastníci semináře si také zasoutěžili v rámci probíraného tématu zpětného odběru a recyklace elektroodpadu a zajímali se o školní vzdělávací program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, který je určen školám. Kladně hodnotili informace o systému zpětného odběru použitého textilu v prezentaci zástupců z Diakonie Broumov a líbilo se jim zavedení virtuálního tržiště Nevyhazujto.cz.