Pedagogové byli seznámení s projekty a aktivitami v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem. Byli informováni o novinkách v oblasti EVVO, např. o schválené nové Krajské koncepci EVVO hl. m. Prahy na období 2016 až 2025 a z ní vycházejícím Akčním plánu KK EVVO na roky 2016 a 2017. Byli seznámeni s průběhem Krajské konference EVVO 2016, která se uskutečnila 4. října 2016 a měli k dispozici i nový pražský časopis o ekovýchově „Pražská evvoluce“. V rámci informací o Portálu životního prostředí HMP je zaujala sekce Kalendář akcí v ŽP a EVVO, kde najdou řadu zajímavých podnětů a akcí pro svoji činnost v MŠ a nemalý zájem byl i o připravovanou mapu V Praze za přírodou nebo o nabídku ekologických výukových programů a dlouhodobých vzdělávacích projektů pro školy.

Přínosem byla také informace zástupce kolektivních systémů Asekol, Ekolam, Elektrowin a Ecobat o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a představení zajímavého školního vzdělávacího programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého je řada MŠ již zapojena. Užitečná pro ně byla i rada, jak postupovat při zavádění třídění odpadů v MŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a dalšími aktivitami města v oblasti nakládání s odpady v hl. m. Praze jako např. zavedením sběru kovových obalů nebo nově zavedeným sběrem použitých rostlinných olejů a tuků na všech 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy.