(aktuální stav platný od 1.9. 2023, členové byli jmenování na období do 12/2023):

jméno

Organizace, pozice ad.

Ing. Vendula Audolenská

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (OCP MHMP), oddělení environmentálních projektů, specialistka informací o životním prostředí

Ing. Eva Beránková

ÚMČ Praha 13, oddělení správy životního prostředí, činnosti v oblasti péče o zeleň a ekologické výchovy

Barbara Doležalová

Ekocentrum Koniklec, místopředsedkyně 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o.p.s.

Mgr. Petr Daniš

ředitel org. TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Ing. Petra Fišerová

tisková mluvčí Lesů hl. m. Prahy

Ing. Pavlína Gucká

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství a mládeže (SML MHMP), oddělení regionálního školství, specialistka školství

Mgr. Ing. Petr Holý

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (OCP MHMP), oddělení environmentálních projektů, Koordinátor oblasti EVVO v Praze

Mgr. Martina Chvátalová

SEV Toulcův dvůr, ředitelka org. Botič o.p.s.

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n/Labem, vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV PřF)

Ing. Václav Nejman

vedoucí SEV Lesů hl. m. Prahy

Ing. Ivan Štěpka

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 - Modřany, učitel přírodopisu a ekologické výchovy, koordinátor primární prevence

Mgr. Matěj Žák

ředitel Victoria school ZŠ a MŠ  

 

Poradní skupina EVVO je ustanovena jako poradní a kontrolní složka realizace Krajské koncepce EVVO na území hl. města Prahy a navazujících Akčních plánů KK EVVO. Poradní skupina EVVO je vedena Koordinátorem oblasti EVVO v Praze. Členství v poradní skupině je dobrovolné. Poradní skupina EVVO se schází pravidelně dle potřeby, min. 4x během roku. 

Poradní skupina EVVO zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • průběžná iniciace, kontrola a vyhodnocování postupu naplňování KK EVVO,
 • projednávání podkladů krajského koordinátora ohledně postupu realizace KK EVVO,
 • projednávání připomínek a podnětů odborné i laické veřejnosti,
 • připomínkování návrhů Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivá období,
 • prostřednictvím Řídícího výboru koordinace zpracování nové KK EVVO,
 • doporučování témat a kritérií výběru projektů v oblasti EVVO v rámci grantového a výběrového řízení,
 • náměty pro vytváření motivačních soutěží pro obyvatele Prahy a propagaci aktivit EVVO,
 • spolupráce při naplňování internetového portálu EVVO,
 • doporučování témat a náměty pro tvorbu obsahové náplně elektronického magazínu o Ekovýchově v Praze - Pražská EVVOluce,
 • vyhodnocování specifické potřeby Prahy v rámci EVVO,
 • spolupráce při zajišťování kvalifikovaných lektorů a programů EVVO (certifikační systém),
 • spolupráce při zajišťování dostatečného množství středisek a center pro realizaci EVVO