(aktuální stav platný od 1.1. 2020, členové byli jmenování na období do 12/2021):

jméno

Organizace, pozice ad.

Ing. Vendula Audolenská

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, specialistka informací o životním prostředí

Ing. Eva Beránková

ÚMČ Praha 13, oddělení správy životního prostředí, činnosti v oblasti péče o zeleň a ekologické výchovy

Barbara Doležalová

Ekocentrum Koniklec, místopředsedkyně 01/71 ZO ČSOP Koniklec, o.p.s.

Mgr. Petr Daniš

ředitel org. TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Ing. Petra Fišerová

zástupkyně vedoucího SEV Lesů hl. m. Prahy

Ing. Pavlína Gucká

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství a mládeže (SML MHMP), oddělení regionálního školství, specialistka školství

Mgr. Ing. Petr Holý

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, Koordinátor oblasti EVVO v Praze

Mgr. Martina Chvátalová

SEV Toulcův dvůr, ředitelka org. Botič o.p.s.

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy, odborný asistent katedry biologie a environmentálních studií PedF UK v Praze

Ing. Alena Kotousová

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, specialistka informací o životním prostředí

Ing. Václav Nejman

vedoucí SEV Lesů hl. m. Prahy, vedoucí Záchranné stanice a lesních zookoutků HMP

Ing. Ivan Štěpka

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4 - Modřany, učitel přírodopisu a ekologické výchovy, koordinátor primární prevence

Mgr. Matěj Žák

ředitel Victoria school ZŠ a MŠ  

 

Poradní skupina EVVO je ustanovena jako poradní a kontrolní složka realizace Krajské koncepce EVVO na území hl. města Prahy a navazujících Akčních plánů KK EVVO. Poradní skupina EVVO je vedena Koordinátorem oblasti EVVO v Praze. Členství v poradní skupině je dobrovolné. Poradní skupina EVVO se schází pravidelně dle potřeby, min. 4x během roku. 

Poradní skupina EVVO zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • průběžná iniciace, kontrola a vyhodnocování postupu naplňování KK EVVO,
 • projednávání podkladů hlavního koordinátora ohledně postupu realizace KK EVVO,
 • projednávání připomínek a podnětů odborné i laické veřejnosti,
 • připomínkování návrhů Akčních plánů KK EVVO pro jednotlivá období,
 • prostřednictvím Řídícího výboru koordinace zpracování nové KK EVVO,
 • doporučování témat a kritérií výběru projektů v oblasti EVVO v rámci grantového a výběrového řízení,
 • náměty pro vytváření motivačních soutěží pro obyvatele Prahy a propagaci aktivit EVVO,
 • spolupráce při naplňování internetového portálu EVVO,
 • doporučování témat a náměty pro tvorbu obsahové náplně elektronického magazínu o Ekovýchově v Praze - Pražská EVVOluce,
 • vyhodnocování specifické potřeby Prahy v rámci EVVO,
 • spolupráce při zajišťování kvalifikovaných lektorů a programů EVVO (certifikační systém),
 • spolupráce při zajišťování dostatečného množství středisek a center pro realizaci EVVO