Přijatý Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007, 2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013.
Jeho zpracovatelem byla Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze, dokument byl zpracován během roku 2013.

„Projekty a úkoly navrhovaného Akčního plánu budou realizovány ve spolupráci Hlavního města Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají - školami, úřady městských částí, městskými organizacemi, různými veřejnými institucemi, nevládními neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty apod. Finanční částka potřebná na plnění úkolů navrženého Akčního plánu je 11,4 milionu korun v roce 2014 a 10,8 milionu korun v roce příštím," uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.

Jedná se např. o ekologické výukové programy pro školy, o podporu a rozvoj významných středisek ekologické výchovy v Praze a o vzdělávání pedagogů a školních koordinátorů EVVO. Plán zahrnuje dále osvětové akce a ekoporadenské služby pro veřejnost. Část úkolů v rámci jeho plnění je od roku 2014 řešena také prostřednictvím grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí v Praze.

Převážná většina projektů probíhajících v rámci EVVO je zaměřena na systematické a dlouhodobé působení na obyvatele a návštěvníky Prahy směrem k šetrnému a zodpovědnému chování vůči přírodě a svému okolí. Projekty a programy jednotlivých dvouletých plánů obsahují aktivity, které na sebe časově průběžně navazují prakticky od roku 2005, kdy Praha schválila Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Dokument v el. verzi: